e-Podatki

2.1. Zwolnienia z akcyzy od węgla i koksu 2011-11-15


Ciepłownie ogrzewające osiedla mieszkaniowe nie zapłacą akcyzy od węgla i koksu. Zwolnione z akcyzy będą też gospodarstwa domowe, urzędy i szpitale.

Od 2012 r. węgiel na opał i koks zostaną objęte podatkiem akcyzowym. Skończy się wówczas okres przejściowy, jaki Polska miała zagwarantowany wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Akcyzą będzie objęty tylko węgiel o przeznaczeniu opałowym. Węgiel stosowany do produkcji prądu nie będzie opodatkowany.

Akcyza na węgiel i koks przeznaczonych do celów opałowych wyniesie 1,28 zł za 1 gigadżul (GJ). Pojawiły się obawy, że ich ceny pójdą w górę. Wiceminister finansów Jacek Kapica w odpowiedzi na poselską interpelację (nr 24395) zapewnia jednak, że "ciepłownie ogrzewające osiedla mieszkaniowe, które odpowiadają definicji zakładów energochłonnych, będą korzystały ze zwolnienia od akcyzy węgla i koksu zużywanych przez nie do celów opałowych". Zwolniony z akcyzy będzie również węgiel i koks zużywany przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy publicznej oraz organizacje pożytku publicznego.

Zwolnienie od akcyzy obejmować będzie również węgiel i koks zużywane: w procesie produkcji energii elektrycznej, w procesie produkcji wyrobów energetycznych, do przewozu towarów i pasażerów koleją, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie, w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych, do redukcji chemicznej, przez zakłady energochłonne do celów opałowych oraz przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Jak wyjaśnia wiceminister ciepłownie ogrzewające osiedla mieszkaniowe nie zapłacą akcyzy od zużywanego węgla i koksu, jeżeli spełnią definicję zakładów energochłonnych. Zakłady energochłonne to podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10 proc. w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

(Źródło: PAP)