e-Podatki

1.3. Kiedy podatek nie będzie pobierany 2011-11-08


Od dnia 5 listopada br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Określono w nim rodzaje przychodów (dochodów), które będą objęte zaniechaniem poboru podatku.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z nim zaniechano poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów):

  • osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i spółek nieposiadających osobowości prawnej, niemających siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa, na terytorium którego mają siedzibę lub zarząd, są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania

- uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2011 r. przez miasto stołeczne Warszawę, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji.
Zaniechanie, o którym mowa ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie 5 listopada 2011 r. Ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw z 21 października 2011 r. Nr 226, poz. 1357.

(Źródło: podatki.biz)