e-Podatki

1.3. Pracownik na imprezie integracyjnej a podatek 2011-10-25


Pracownik, który bawił się na firmowej imprezie integracyjnej, nie zapłaci z tego tytułu podatku, dopóki nie zostanie ustalone, ile konkretnie zjadł, wypił i jaka była wartość innych świadczeń, z których skorzystał. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Jego zdaniem, aby można było opodatkować przychód, trzeba go najpierw ustalić. Musi być on konkretny i realny, a nie statystyczny.

Firma organizowała spotkania integracyjne (świąteczne czy jubileuszowe) we własnej siedzibie oraz w restauracjach. Spotkania były finansowane ze środków obrotowych spółki, a udział w nich był dobrowolny. Izba Skarbowa w Poznaniu uznała, że w takiej sytuacji każdy z pracowników, który może uczestniczyć w spotkaniu, ma z tego tytułu przychód, a spółka jako pracodawca powinna odprowadzić od niego zaliczkę na podatek. Przychodem ze stosunku pracy są bowiem nie tylko pieniądze, ale i świadczenia nieodpłatne. Takim świadczeniem jest już sama możliwość skorzystania z udziału imprezie integracyjnej, skierowanej wyłącznie do pracowników danej firmy bez względu na to, czy pracownik weźmie udział w imprezie, czy nie, oraz co i ile zje i wypije, ponieważ pracodawca poniesie koszty zakupu poszczególnych świadczeń niezależnie od tego, czy zatrudnieni z nich skorzystają, czy nie. Ważne jest to, że pracownik może uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym. Zdaniem Izby Skarbowej, aby ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia dla każdego pracownika, wystarczy podzielić wartość takiej imprezy (ustaloną według cen zakupu) przez liczbę pracowników, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w niej, bez względu na to, czy rzeczywiście wezmą w niej udział.

Innego zdania był jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. W wyroku z 23 września br. uznał, że niedopuszczalne jest opodatkowanie przychodu możliwego do uzyskania, a nie przychodu rzeczywiście otrzymanego. Nie można ustalać przychodu, dzieląc koszty imprezy integracyjnej przez liczbę pracowników biorących w niej udział. Jeśli więc nie można stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał świadczenie i jaka jest wartość tego świadczenia, to pracodawca nie ma obowiązku obliczyć, pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu.

Wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

(Źródło: PAP)