e-Podatki

2.1. Biała Księga, czyli 35 rekomendacji Lewiatana dla rządu 2011-10-18


PKPP Lewiatan w „Białej Księdze" ogłosiła 35 rekomendacji, do realizacji których wzywa rząd. Lewiatan zachęca m.in. zmiany zadań ministra finansów w obszarze tworzenia przepisów podatkowych, reformy podatków dochodowych, wprowadzenia ułatwień w uzyskaniu zwrotu VAT czy stworzenia nowoczesnego i efektywnego systemu stanowienia prawa.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan dąży to tego, by polska gospodarka, a tym samym polskie społeczeństwo, miały szanse na wykorzystanie swojego potencjału. Dlatego właśnie przedstawiła 35 rekomendacji dla nowego rządu do realizacji wspólnie z parlamentem w pierwszym roku działania. Zdaniem Lewiatana realizacja tych zadań to klucz do utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce i trwałego rozwiązania problemu narastania zadłużenia w finansach publicznych. Leży ona zarówno w interesie przedsiębiorców, czyli inwestorów i pracodawców, którzy pragną rozwijać swoje firmy, jak i pracowników, którzy chcą lepiej zarabiać. Aby zrealizować powyższe zadania, rząd powinien poprawić regulacje prawne i zwiększyć efektywność instytucji publicznych obsługujących gospodarkę.

Rekomendacje PKPP Lewiatan nie wyczerpują wszystkich niezbędnych zmian regulacyjnych, ale ich wdrożenie pomogłoby znacząco poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju utrzymując tym samym wzrost gospodarczy i trwale przeciwdziałając pogarszaniu sytuacji finansów publicznych.

Lewiatan proponuje:

1. POLITYKA GOSPODARCZA

  • wprowadzenie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym
  • profesjonalizacja nadzoru właścicielskiego nad spółkami z większościowym udziałem skarbu państwa
  • stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu stanowienia prawa
  • reforma ustawy o działach w administracji publicznej umożliwiająca stworzenie ministerstwa przedsiębiorczości

2. PODATKI

 

  • zmiana zadań ministra finansów w obszarze tworzenia przepisów podatkowych
  • reforma podatków dochodowych
  • ułatwienia w uzyskaniu zwrotu VAT

3. RYNEK PRACY

  • zwiększenie aktywizacji zawodowej
  • powiązanie pomocy społecznej z aktywizacją zawodową
  • ograniczenie biurokracji i zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z zatrudnieniem

4. STOSUNKI PRACY

  • wprowadzenie zmian w przepisach o czasie pracy
  • urealnienie wpływu instytucji dialogu społecznego i organizacji pracodawców na regulacje zasad funkcjonowania rynku pracy i stosunków pracy oraz polityki publicznej w tym obszarze

5. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

  • likwidacja przywilejów emerytalnych
  • stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego
  • upowszechnienie kształcenia przez całe życie
  • ograniczenie rent rodzinnych dla osób w wieku produkcyjnym
  • dostosowanie rent z tytułu niezdolności do pracy do nowego systemu emerytalnego
  • racjonalizacja zasiłków dla bezrobotnych
  • stworzenie równych warunków dla wszystkich podmiotów oferujących indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
  • wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

6. PRAWO GOSPODARCZE

  • opracowanie rozwiązań regulujących zasady i funkcjonowanie grup kapitałowych
  • dokończenie prac nad regulacjami kk w zakresie odpowiedzialności członków zarządu
  • stworzenie systemu promocji polskiej gospodarki
  • uproszczenie i skrócenie procesu dochodzenia należności
  • uproszczenie i odformalizowanie procedury upadłościowej
  • zwiększenie efektywności zamówień publicznych

7. ENERGETYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA

  • uwolnienie rynku gazu
  • uproszczenie systemu sprawozdawczości i systemu opłat za zanieczyszczanie środowiska
  • wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej
  • pomoc dla przemysłów energochłonnych z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej na skutek działania europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)
  • zwolnienie przemysłów energochłonnych od akcyzy dla energii elektrycznej
  • opracowanie narodowego programu wydobycia gazu łupkowego

8. FUNDUSZE EUROPEJSKIE

  • wprowadzenie mechanizmów monitorowania i oceny efektywności instytucji wdrażających wsparcie z funduszy europejskich
  • odbiurokratyzowanie funduszy europejskich - wsparcie przedsiębiorstw

9. SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE

  • równouprawnienie publicznego i niepublicznego szkolnictwa wyższego

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)