e-Podatki

1.2. Informacja o papierosach i tytoniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 2011-10-18


W dniu 8 listopada 2011 r. mija termin przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie pierwszych 10 miesięcy 2011 roku 2011.10.11 09:57

Zgodnie z art. 99 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. Nr 257, poz. 1734) producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia akcyzy (nawet, gdy nie zostały sprzedane a były na stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Informacje, powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

  1. markę papierosów lub tytoniu do palenia;
  2. wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie pierwszych 10 miesięcy 2011 roku złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;
  3. liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;
  4. maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;
  5. liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

Informacje należy wysłać w formie papierowej (po jej podpisaniu) na adres Ministerstwa Finansów, Departament AE, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa oraz w formie elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego na adres e-mailowy: sekretariat.ae@mofnet.gov.pl.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)