e-Podatki

1.3. VAT od sprzedaży działek budowlanych 2011-09-27


Sprzedaż działek przekształconych z rolnych w budowlane nie podlega VAT, jeżeli następuje w ramach zarządzania majątkiem prywatnym. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

O wydanie orzeczenia zwrócił się polski Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrujący sprawy podatników, którzy po przekształceniu należących do nich nieruchomości rolnych w budowlane rozpoczęli ich sprzedaż. NSA zapytał EFS, czy w takiej sytuacji osoby te należy uznać za podatników VAT, a sprzedaż działek obłożyć tym podatkiem.

Trybunał orzekł, że dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej na podstawie prawa krajowego państwa członkowskiego, jeżeli państwo to skorzystało z możliwości przewidzianej w prawie UE, niezależnie od częstotliwości takich transakcji oraz od kwestii, czy sprzedawca prowadzi działalność producenta, handlowca lub usługodawcy. Transakcja ta jednak nie może stanowić tylko czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Zdaniem Trybunału osoba fizyczna, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie może zostać uznana za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu prawa UE, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby.

Jeżeli natomiast ta osoba, w celu dokonania sprzedaży, podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, należy uznać ją za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa UE, a więc za podatnika podatku od wartości dodanej.

(Źródło: money.pl)