e-Podatki

1.4. OC dla biur usług płatniczych 2011-09-13


Biura usług płatniczych będą musiały wykupić ubezpieczenie OC. Tak wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów dwóch projektów rozporządzeń. Do tej pory świadczenie usług płatniczych miało charakter tzw. wolnej działalności gospodarczej. Wraz z wejściem w życie ustawy o usługach płatniczych zyskało status działalności regulowanej, poddanej nadzorowi różnych instytucji, zwłaszcza Komisji Nadzoru Finansowego.

Ministerstwo Finansów opublikowało dwa projekty rozporządzeń z 30 sierpnia 2011 r.: w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych przez biura usług płatniczych. Określono w nich szczegółowy zakres ubezpieczenia OC dla biur usług płatniczych, termin powstania ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Projektowane rozporządzenia stanowią wykonanie upoważnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia br. o usługach płatniczych.

Ubezpieczenie OC dla biur usług płatniczych będzie obejmować ewentualne odszkodowania w razie niemożności wykonania przez biuro zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług płatniczych, w szczególności obowiązku zwrotu wpłat wniesionych przez użytkowników w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez biuro zobowiązań.

Minimalna suma gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej została określona na poziomie 1,2% rocznego obrotu biura, ale nie mniej niż 18 tys. euro. Za roczny obrót uznany będzie w tym przypadku obrót wykazany w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, pomniejszony o kwotę należnego podatku.

Nowe przepisy dotyczą ok. 22,5 tys. podmiotów (dane na koniec 2009 r.). Rozporządzenia wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(Źródło: podatki.biz)