e-Podatki

Zmiany zeznań podatkowych składanych przez podatników od podatku od spadków i darowizn 2011-08-30


23 października 2011r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów ws. zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn, które zawiera m.in. nowy wzór zeznania oraz listę dokumentów, które powinny być do niego załączone. Zmiany w treści formularzy SD-3 i SD-3/A są związane z art. 4 ustawy (z 29 lipca 2011 r.) o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z tą ustawą identyfikatorem dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT jest właśnie numer PESEL. Projekt rozporządzenia uwzględnia również zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn, które wprowadza ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (uwzględnienie zapisu windykacyjnego).

Według nowych przepisów, do zeznania podatkowego będzie trzeba dołączyć również dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania, które potwierdzają:

  • nabycie rzeczy lub praw majątkowych, zwłaszcza – orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego itp.;
  • posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, zwłaszcza – wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;
  • istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, zwłaszcza – faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie o zastawie sądowym, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów (w związku ze spółdzielczymi prawami do lokalu).
Rozporządzenie wejdzie w życie 23 października 2011 r. i wówczas przestanie obowiązywać rozporządzenie MF (z 26 lipca 2006 r.) ws. zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

(Źródło: Podatki.biz)