e-Podatki

1.3. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym 2011-08-23


Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się projekt nowelizacji z dnia 12 sierpnia br. ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nim od 2012 r węgiel, węgiel brunatny i koks będą podlegać akcyzie, jeśli są przeznaczone na cele opałowe. Podatek zostanie nałożony na ostatnim etapie obrotu (w momencie sprzedaży podmiotowi, który go zużyje). Dzięki temu budżet państwa uzyska wpływy w wysokości ok. 143 mln zł w skali roku.

Unijna dyrektywa (2003/96/WE) ws. restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej umożliwiła wprowadzenie w Polsce trzyletni okres przejściowy do 1 stycznia 2012 r. dla dostosowania swojego krajowego poziomu opodatkowania ww. wyrobów. Dzięki temu przez ostatnie 3 lata węgiel, węgiel brunatny i koks (przeznaczone na cele opałowe) były zwolnione z opodatkowania akcyzą.

Nowe przepisy wprowadzają definicję wyrobów węglowych, którymi mają być następujące wyroby energetyczne (poz. 19–21 zał. 1 do ustawy):

  • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla (jeżeli są przeznaczone do celów opałowych) (CN 2701);
  • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu (jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych) (CN 2701);
  • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy (jeżeli są przeznaczone do celów opałowych (2704 00).

Zostaną one opodatkowane podatkiem akcyzowym na ostatnim etapie obrotu, czyli w momencie jego sprzedaży podmiotowi, który go zużyje i nie będzie korzystał z żadnych zwolnień.

W projekcie nałożono również na podmioty prowadzące obrót wyrobami węglowymi nowe obowiązki informacyjne. Podmiot będzie musiał składać deklarację podatkową do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli podatnik nabędzie wyroby węglowe z zapłaconą akcyzą na terytorium innego państwa członkowskiego UE, będzie zobowiązany do złożenia uproszczonej deklaracji w terminie do 10 dni (od momentu powstania obowiązku podatkowego). Podatnicy występujący jako tzw. pośredniczący podmiot węglowy będą musieli ponadto dokonać pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej.

Resort finansów szacuje, iż dochód z akcyzy na węgiel i koks, po uwzględnieniu zwolnień obligatoryjnych na produkcję energii elektrycznej i produkcję koksu, wyniesie ok. 1,1 mld zł. Realne wpływy do budżetu państwa z tego tytułu mają wynieść ok. 143 mln zł w skali roku.

(Źródło: podatki.biz)