e-Podatki

2.1. Pracodawcy RP domagają się zmian w ustawie o podatku akcyzowym 2011-08-16


Podczas posiedzenia Platformy Energetycznej w siedzibie Pracodawców RP omówiono następstwa wprowadzenia akcyzy na węgiel i koks. Przepisy te zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. Są to jednak tylko ogólne zasady opodatkowania, brak jest natomiast szczegółowych regulacji określających sposób poboru i uwzględniających specyfikę produkcji oraz obrotu tymi wyrobami.
W ustawie nie wykorzystano w pełni możliwości, jakie daje unijna dyrektywa energetyczna dotycząca podatku akcyzowego. Nie uregulowano w niej m.in. tego, że obciążenie podatkiem ma nastąpić z chwilą dostawy do finalnego odbiorcy (aktualne uregulowanie powoduje opodatkowanie całego wydobycia węgla i produkcji koksu). W dyrektywie określono szeroki katalog zwolnień i wyłączeń, brak ich jednak w aktualnie obowiązującej polskiej ustawie.

W spotkaniu wzięli udział prezesi i przedstawiciele największych firm sektora paliwowo-energetycznego w Polsce, a także Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Maciej Kaliski. Uznali oni za niezbędne wprowadzenie zmian w ustawie o podatku akcyzowym, tak aby regulacje były proste i przejrzyste  dla przedsiębiorców. Podatek akcyzowy powinien być wyłącznie nałożony  na tą część węgla i koksu, której nie obejmą zwolnienia i wyłączenia wskazane do zastosowania przez dyrektywę.

W ocenie uczestników spotkania zmiany w ustawie o podatku akcyzowym nie powinny doprowadzić do wzrostu kosztów indywidualnych odbiorców i podmiotów użyteczności publicznej. Pracodawcy RP rekomendują wprowadzenie regulacji, które stworzą efektywny system poboru akcyzy bez zbędnej uciążliwości dla przedsiębiorców. Powinien zostać także wprowadzony jak najszerszy katalog zwolnień, zapewniający jednocześnie prowadzenie skutecznej kontroli oraz zachowanie przejrzystości systemu opodatkowania i utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki – uważa Prezydent Andrzej Malinowski. Organizacja oczekuje, że takie zmiany zostaną jak najszybciej przyjęte i wprowadzone w życie, tak aby od nowego roku nie nastąpiło istotne pogorszenie konkurencyjności naszej gospodarki.

Platforma Energetyczna to działająca w ramach Pracodawców RP korporacja zrzeszająca największych producentów energii i dostawców surowców energetycznych w Polsce. Korporacja jest rzecznikiem interesów tych firm w kontaktach z administracją publiczną oraz rządową. Spotkania członków Platformy Energetycznej odbywają się raz na kwartał.

(Źródło: Pracodawcy RP)