e-Podatki

1.2. Ministerstwo Finansów wyjaśnia rolę formularza ZAP 2011-07-26


Zgodnie z projektowaną zmianą przepisów ustawy o NIP, osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2012 r., nie będą składały organom podatkowym zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych.

Pozostanie jedynie obowiązek aktualizacji adresu zamieszkania, której będzie można dokonać zarówno w składanej deklaracji lub w każdym innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Jeżeli jednak podatnik będzie chciał dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego, pomimo braku obowiązku do złożenia deklaracji lub innego dokumentu, będzie mógł zgłosić taki adres na formularzu, którego wzór określony zostanie rozporządzeniem Ministra Finansów. Jeżeli adres miejsca zamieszkania podatnika będzie taki sam, jak adres miejsca zameldowania, który znajduje się w rejestrze PESEL, podatnicy, o których mowa wyżej, nie będą musieli zgłaszać tego adresu urzędowi skarbowemu.

Na projektowanym formularzu ZAP, będzie można również zgłosić numer rachunku bankowego, jeżeli np. podatnik będzie chciał uzyskać zwrot nadpłaty podatku na rachunek bankowy, a nie za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Formularz ten zostanie znacznie uproszczony w stosunku do obecnego wzoru NIP-3, poprzez ograniczenie zakresu danych koniecznych do uzupełnienia przez podatnika do niezbędnego minimum identyfikacyjnego.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)