e-Podatki

2.1. Przedsiębiorcy zadowoleni z kolejnej ustawy deregulacyjnej 2011-07-19


Rząd przyjął projekt kolejnej ustawy znoszącej bariery i obowiązki administracyjne. Zawiera on kilkanaście zmian ważnych z punktu widzenia bieżącej działalności firm i ich relacji z urzędami. Przedsiębiorcy zasadniczo są zadowoleni z nowej ustawy deregulacyjnej, ale czekają jednak na kolejne ułatwienia.

Projekt składa się z 29 artykułów, z czego 23 dotyczą redukcji obowiązków informacyjnych dla firm lub ograniczenia barier administracyjnych.

Lewiatan pozytywnie ocenia m.in.:

 • wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego z 31 marca do 31 lipca,
 • skrócenie terminu przedawnienia należności z tytułu składek z 10 do 5 lat,
 • zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B,
 • zmianę w zakresie obligatoryjnego ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń wymaganych przez KPC,
 • umożliwienie organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym występowanie o dokonanie ogólnej interpretacji podatkowej,
 • zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonego informacji o odprowadzanych składkach do ZUS i NFZ z raportów miesięcznych raz na rok lub na żądanie pracownika nie częściej niż jeden raz na miesiąc,
 • skrócenie okresu przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez płatnika składek z 10 do 5 lat,
 • czy zmianę ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie umożliwienia przekazywania informacji wskazanej w treści art. 13 ust. 2 ustawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak podaje Katarzyna Urbańska, dyrektorka Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan: „Popieramy również obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych i zmiany w ustawie o PPP, według których zobowiązania z tytułu umów PPP nie będą wpływały na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych".

Zdaniem PKPP Lewiatan w projekcie nowej ustawy deregulacyjnej zabrakło jednak wielu innych propozycji, m.in. takich jak:

 • usunięcia obowiązku uzyskiwania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty przez jej wystawcę;
 • wprowadzenia 30 dniowego terminu zwrotu różnicy podatku VAT w miejsce obecnie obowiązującego terminu 60 dniowego;
 • systematyczne lub okresowo, nieodpłatne przekazywanie do GUS informacji i danych statystycznych dototyczących prowadzonej działalności.
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej zapewniającej określenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.
 • przechowanie ksiąg podatkowych i związanych z nimi dokumentów przez okres przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 • niezwłoczne przekazanie zaświadczenia lekarskiego ubezpieczonego do ZUS.
 • złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez oferenta (w przetargach, gdzie wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust. 8 uPZP)
 • wystawianie na żądanie faktur osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)