e-Podatki

1.3. Problemy z uzyskaniem kredytu na podstawie elektronicznego zeznania podatkowego 2011-07-12


Urząd skarbowy wyda uwierzytelniony odpis potwierdzenia złożenia zeznania rocznego w wersji tradycyjnej podatnikom, którzy rozliczali się przez Internet. Posłowie Grzegorz Roszak i Marek Wojtkowski zwrócili uwagę na problemy dotyczące udzielania kredytów hipotecznych na podstawie zeznania rocznego PIT złożonego w formie elektronicznej.

Interpelacja nr 21165 do ministra finansów w sprawie problemów dotyczących udzielania kredytów hipotecznych na podstawie zeznania rocznego PIT złożonego w formie elektronicznej

Szanowny Panie Ministrze! Podatnicy, którzy przesłali swoje roczne zeznania PIT przez Internet, mają problemy z wymogami stawianymi przez niektóre banki. Chodzi o dokumenty wymagane przed udzieleniem kredytu hipotecznego. Nie wszystkie banki akceptują bowiem zeznania roczne przekazane w formie elektronicznej. Nawet jeśli podatnik posiada urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) e-zeznania, bank wymaga wydrukowania formularza PIT i UPO albo dodatkowego papierowego zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Doradcy podatkowi zwracają uwagę, że prawidłowo złożone zeznanie w formie elektronicznej jest równoważne formie papierowej (pisemnej). Możliwość złożenia zeznań rocznych w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych wynika wprost z przepisów Ordynacji podatkowej i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Według definicji z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne UPO zawiera dane elektroniczne (w tym datę i godzinę wprowadzenia dokumentu do systemu teleinformatycznego urzędu) połączone z dokumentem w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana dokonana w tym dokumencie jest rozpoznawalna.

Dodatkowo w ocenie ekspertów działania banków nie mogą być jednak oderwane od powszechnie obowiązujących przepisów. Ich zdaniem osoby ubiegające się o kredyt mogą zatem skutecznie argumentować, że zarówno przedstawienie zeznania rocznego w wersji papierowej z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym, jak i urzędowego poświadczenia odbioru wraz z kopią e-PIT jest wystarczające na potrzeby procesu przyznawania kredytu.

W związku z powyższym pragnę zadać następujące pytania:

  1. Jakie stanowisko prezentuje resort finansów w opisanej przeze mnie sprawie?
  2. Czy ministerstwo monitoruje na bieżąco tego typu przypadki?
  3. Czy w ocenie ministerstwa należy podjąć jakiekolwiek działania, które przyczynią się do rozwiązania powyższego problemu?

Z wyrazami szacunku
Posłowie Grzegorz Roszak i Marek Wojtkowski
Warszawa, dnia 2 marca 2011 r.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 21165 w sprawie problemów dotyczących udzielania kredytów hipotecznych na podstawie zeznania rocznego PIT złożonego w formie elektronicznej

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 11 marca 2011 r., nr SPS-023-21165/11, interpelacją posłów Grzegorza Roszaka i Marka Wojtkowskiego w sprawie problemów dotyczących udzielania kredytów hipotecznych na podstawie rocznego zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 3a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) deklaracje podatkowe mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W rozporządzeniu ministra finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz. 1769), jest określony sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

Z załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia wynika, że bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą być przesyłane następujące deklaracje: PIT-37 za 2008 r., PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2009 r. i za 2010 r. oraz PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2010 r. Natomiast urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych oraz autentyczności dokumentów, zapewnia integralność złożonego zeznania podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) oraz stanowi dowód i potwierdza termin złożenia zeznania (pkt 3 w załączniku nr 5 ww. rozporządzenia).

Oznacza to, że zeznania podatkowe w podatku dochodowym osób fizycznych przesłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego są równoważne pod względem skutków prawnych zeznaniom podatkowym opatrzonym podpisem własnoręcznym.

Z art. 178 § 1 i § 3-4 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Organ podatkowy może zapewnić stronie dostęp w swoim systemie teleinformatycznym do podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego oraz do pism organu podatkowego doręczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, po identyfikacji strony w sposób określony w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Reasumując, uprzejmie informuję, iż minister finansów nie ma wpływu na zakres dokumentów żądanych przez komercyjny bank od osób ubiegających się o kredyt, jak również na wybór banku przez potencjalnego klienta. Tego rodzaju kwestie wynikają z wewnętrznych uregulowań oraz oferty kredytobiorcy i nie są monitorowane przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż po stronie administracji podatkowej nie ma przeszkód, aby podatnik, który złożył zeznanie podatkowe przez Internet (posiada UPO), dodatkowo otrzymał uwierzytelniony odpis złożonego zeznania podatkowego w celu jego przedłożenia w banku. Od 2011 r. Aplikacja Urzędnika posiada funkcjonalność, która umożliwia wyświetlenie - pobranie oryginału dokumentu w formacie XML oraz wydanie kopii lub kopii potwierdzonej co do zgodności z oryginałem deklaracji/zeznania podatkowego przesłanego drogą elektroniczną zgodnie z art. 178 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu
Maciej Grabowski
Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r.