e-Podatki

2.1. Zwolnienie z podatku VAT transakcji w zakresie obrotu udziałami 2011-06-28


Rada Podatkowa PKPP Lewiatan wyraziła swoją opinię na temat projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jej zdaniem wprowadzenie zwolnienia z podatku od towarów i usług transakcji w zakresie obrotu udziałami (w tym pośrednictwa w takim obrocie) w spółkach posiadających i nieposiadających osobowości prawnej i innych podmiotach posiadających osobowość prawną narusza zasady Konstytucji.

Wprowadzenie przedmiotowego przepisu narusza zasady Konstytucji, co wprost wynika z art. 217 Konstytucji RP, który stanowi, iż nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Powyższa zmiana skutkuje objęciem wielu przedsiębiorców regułami dotyczącymi proporcji odliczania podatku naliczonego, w sytuacji, w której do tej pory nie byli oni objęci tego rodzaju zasadami z uwagi na strukturę swojej sprzedaży. Tym samym w przypadkach, w których nie będą oni mieli możliwości wyodrębnienia usług i towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną (od pierwszej grupy odliczony zostałby podatek naliczony w całości od drugiej nie zostałby odliczony w ogóle), zobligowani zostaną do zastosowania proporcji. Będzie ona miała zastosowanie do nabywanych towarów i usług, których przedsiębiorca nie był w stanie wyodrębnić z czynności związanych z czynnościami opodatkowanymi lub zwolnionymi. W praktyce w przedsiębiorstwach, w których w ciągu roku nabywa się np. dziesiątki czy też setki tysięcy towarów i usług prowadzenie właściwej ewidencji naraża je na wymierne koszty, nie zapewniając jednocześnie gwarancji, iż uda się zidentyfikować wszystkie zakupy związane z czynnościami opodatkowanymi jak i zwolnionymi.

Rada Podatkowej PKPP Lewiatan oceniła omawiany projekt negatywnie, proponując jednocześnie umieszczenie zmian wprost w ustawie o podatku od towarów i usług oraz znowelizowanie art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez rozszerzenie katalogu czynności nieobjętych obowiązkiem ustalania proporcji o te właśnie czynności.

(Źródło: Rada Podatkowa PKPP Lewiatan)