e-Podatki

2.2. Małym i średnim przedsiębiorcom start utrudniają wysokie podatki 2011-06-21


Ok. 48 proc. właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw wspiera konserwatywny model państwa opiekuńczego i stosunkowo szeroki zakres interwencji państwa w gospodarkę. Tak wynika z ogólnopolskiego badania właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, które przeprowadziła PKPP Lewiatan i Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH. Badanie zrealizował CBOS na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców.

W modelu państwa opiekuńczego państwo zajmuje ważną pozycję jako instytucja modernizująca gospodarkę, prowadząca politykę prywatyzacyjną, a przy tym wspierająca polski kapitał i zachowująca kontrolę nad strategicznymi działami przemysłu. Zdaniem przedsiębiorców państwo nie powinno wspierać jednak firm nieefektywnych.

Prawie 25 proc. właścicieli preferuje ład liberalny, który zakłada z kolei radykalną liberalizację stosunków pracy, eliminację ograniczeń w prywatyzacji i zmniejszenie roli związków zawodowych. Niecałe 12 proc. opowiada się natomiast za socjaldemokratycznym modelem państwa opiekuńczego, w którym odgrywa ono dużą rolę w gospodarce i kładzie silny nacisk na równość społeczną.

Z badań wynika, że udział przedsiębiorców w organizacjach profesjonalnych, jak i obywatelskich jest niewielki. Największym zaufaniem właściciele małych i średnich firm obdarzają wojsko, Trybunał Konstytucyjny, czy policję, najmniejszym zaś partie polityczne i związki zawodowe.

Ponad 73 proc. przedsiębiorców ocenia swoją rodzinną sytuację materialną jako dobrą lub raczej dobrą, a tylko 2,1 proc. jako złą. W ciągu ostatnich trzech lat, dla prawie 88 proc. respondentów sytuacja materialna poprawiła się lub pozostała bez zmian. Dla 9,2 proc. pogorszyła się. Dla ponad połowy właścicieli małych i średnich firm kryzys gospodarczy nie wpłynął na pogorszenie ich statusu materialnego.

Jak podkreśla dr Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP Lewiatan, zdaniem badanych przedsiębiorców uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej najbardziej utrudniają duże obciążenia podatkowe, ogromna liczba aktów prawnych, określających zasady rozwijania działalności gospodarczej oraz brak przejrzystości prawa. Przedsiębiorcy narzekają również na wysokie wymagania wynikające z przepisów Kodeksu Pracy i dużą liczbę procedur przy zakładaniu firmy.

W najmniejszym stopniu natomiast utrudniają prowadzenie biznesu: konieczność dawania łapówek i „prowizji" przy przetargach, obecność związków zawodowych w zakładzie pracy, brak zróżnicowania regionalnego płacy minimalnej, obecność zorganizowanej przestępczości wymuszającej haracze od właścicieli firm prywatnych czy brak centralnych negocjacji płacowych określających wskaźnik wzrostu płac.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)