e-Podatki

Informacje o stosowaniu prawa podatkowego 2005-12-20


POSTANOWIENIE
z dnia 18 października 2005r.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 15.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.07.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za leasing operacyjny samochodu osobowego, w wysokości 50% kwoty podatku określonej w fakturze (nie więcej niż 5.000 zł w całym okresie użytkowania)

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

Uzasadnienie

Podatnik w lutym 2005r. podpisał umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. W marcu 2005r. otrzymał on fakturę tytułem opłaty wstępnej. Na podstawie obowiązujących wówczas przepisów Podatnik dokonał odliczenia 50% kwoty podatku VAT z tej faktury, jednakże wartość
odliczonego podatku nie przekroczyła 5.000 zł.

Z kolejnych otrzymywanych faktur za czynsz, z okresu od marca do czerwca 2005r. Podatnik nie odliczał 50% kwoty podatku VAT, zaliczając całą ratę leasingową w koszty bieżące.
Jednakże Podatnik chciałby kontynuować odliczenie podatku VAT z faktur za raty leasingowe w następnych miesiącach tj. od lipca 2005r., aż do osiągnięcia wielkości 5.000 zł).

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy poprawnym będzie odliczenie 50% podatku VAT z pierwszej faktury, następnie zaniechanie odliczenia, a później wznowienie odliczania 50% podatku VAT z faktury za raty leasingowe, czy też zasadne jest dokonanie korekt deklaracji VAT-7 i rejestrów za okresy, w których przysługiwało mu prawo do odliczenia tj. od lutego 2005r. - tak aby zachowana była ciągłość odliczenia do 5.000 zł.

Podatnik stoi na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do odliczania 50% podatku VAT z faktur za czynsz (i opłatę wstępną) do kwoty nie przekraczającej 5.000 zł, bez względu na to, w jakich miesiącach tego dokona.

Po przeanalizowaniu wniosku Podatnika, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 mara 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 w/w ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005r. - umowę zawarto w lutym 2005r.), w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg

gdzie:
DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy

- kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Natomiast w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł - art. 86 ust. 7 ustawy o VAT.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż użytkuje on w działalności gospodarczej samochód, o którym mowa w art. 86 ust. 7 (w przywołanym powyżej brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005r.) ustawy o VAT, na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w lutym 2005r.

W marcu 2005r. Podatnik odliczył 50% kwoty podatku VAT na podstawie otrzymanej faktury z tytułu opłaty wstępnej, jednakże wartość odliczonego podatku nie przekroczyła 5.000 zł. Z kolejnych faktur za czynsz (z okresu marzec - czerwiec 2005r.) Podatnik nie odliczał podatku VAT, zaliczając całą ratę leasingową w koszty bieżące. Natomiast od lipca 2005r. Podatnik zamierza kontynuować odliczenie podatku VAT z faktur za raty leasingowe, aż do osiągnięcia kwoty 5.000 zł.

W miejscu tym, należy zwrócić uwagę na fakt, iż z dniem 22 sierpnia 2005r. mocą ustawy z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756), zwanej dalej nowelą, zmieniły się przepisy art. 86 ust. 3 - 7 regulujące m.in. zasady odliczania i określania podatku naliczonego w przypadku użytkowania pewnych kategorii pojazdów samochodowych. Jednakże powyższe zmiany nie znajdą zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym z uwagi na brzmienie art. 7 ust. 1 noweli, zgodnie z którym w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, stanowi kwota podatku naliczonego jaka wynikałaby z przepisów art. 86 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie noweli (przedmiotową umowę zawarto w lutym 2005r.).

Jak wskazano powyżej, w analizowanej sprawie, kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą – przy spełnieniu warunku wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł.

Natomiast terminy, w których powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, zostały określone w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z generalną zasadą zawartą w tym przepisie, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, przy czym jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w tym okresie, może obniżyć tę kwotę w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

W związku z tym tut. Organ stwierdza, iż w analizowanym przypadku, ani ustawa o VAT ani przepisy wykonawcze nie nakazują podatnikowi odliczania podatku VAT z kolejnych faktur za czynsz (w kolejnych miesiącach tj. w następujących po sobie okresach rozliczeniowych). Zasadnicze znaczenie ma tutaj bowiem spełnienie warunku, aby kwota podatku naliczonego stanowiła 50 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy oraz nie przekraczała kwoty 5.000 zł – w całym okresie użytkowania samochodu.
Tut. Organ jednocześnie zaznacza, iż dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie nie dokonywał oceny załączonej przez Podatnika do wniosku umowy.

PI/005-1548/05/P/06
PV/443-330/IV/2005/JW