e-Podatki

1.3. Instytucje UE będą zwolnione z podatku VAT 2011-06-21


Instytucje lub organy Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe, siły zbrojne NATO, misje dyplomatyczne i konsularne posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo poza terytorium kraju będą mogły skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 0% przy zakupie towarów i usług w kraju. Dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi musi posiadać wypełnione dla potrzeb podatku, odpowiednie świadectwo. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z 15 czerwca 2011 r. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2011 r.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). Konieczność wydania rozporządzenia związana jest z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym, w której zawarte zostały regulacje w zakresie określenia miejsca świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu. W projektowanym rozporządzeniu uchylono przepis § 5 ww. rozporządzenia, regulacja ta została przeniesiona bowiem do projektowanego art. 28f ust. 1a pkt 1 ww. ustawy. W projekcie uwzględniono również przepisy wynikające z art. 51 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011, str. 1), dotyczące świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, oraz warunki jego złożenia przez podmioty, zdefiniowane w § 11 ust. 1 zmienianego rozporządzenia, z tytułu zakupu towarów i usług w Polsce.

Zgodnie z projektem rozporządzenia instytucje lub organy Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe, siły zbrojne NATO, misje dyplomatyczne i konsularne posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo poza terytorium kraju mogą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 0% przy zakupie towarów i usług w kraju, gdy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi posiada wypełnione, odpowiednio dla potrzeb podatku, świadectwo, o którym mowa w załączniku II do ww. rozporządzenia nr 282/2011, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo, oraz zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), wskazanych w przekazanym dokumencie.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się w § 11 dodanie ust. 4–5. Przepisy te regulują sytuację, w której świadectwo nie musi być potwierdzone. Jest
to możliwe, gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty zdefiniowane w § 11 ust. 1 pkt 1-4 przeznaczone są do celów służbowych. Jednakże w takiej sytuacji ww. podmioty wraz z dokumentami wskazanymi w § 11 ust. 2 (tj. świadectwem, zamówieniem dotyczącym towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją)), przekażą sprzedawcy towarów lub usług kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

W projekcie przewidziano zastosowanie zwolnienia do przedmiotowych usług wykonanych w okresie od 1 stycznia br. Rozwiązanie to nie jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa, gdyż – jak podaje ministerstwo finansów – działa na korzyść podatników.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)