e-Podatki

1.2. Lokaty będą opodatkowane 2011-06-21


Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku od oszczędności na lokatach bankowych – do pełnych groszy w górę. Tak wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z nim podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrąglane będą do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 (a więc odsetek od pożyczek – z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej; odsetek i dyskonta od papierów wartościowych; odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów – z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.2)), oraz kwoty podatków od nich pobierane, zaokrąglane będą do pełnych groszy w górę.

Jak czytamy w uzasadnieniu Ministerstwa Finansów, zaokrąglanie podstaw opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o PIT, oraz kwot podatku od tych przychodów pobieranych, do pełnych groszy w górę ma zapewnić realizację zasady równości podatników w odniesieniu do przychodów z tytułu odsetek, które z natury rzeczy w ujęciu dziennym są niewielkimi kwotami. Rozwiązanie to ma być najbardziej sprawiedliwe dla podatników i pozwolić na pobór podatku w wysokości zbliżonej do nominalnej oraz wykluczy możliwość optymalizacji podatkowej przez podmioty świadczące usługi finansowe. Przyjęcie reguły zaokrąglania w górę wyeliminuje sytuacje, w których odsetki kapitałowe naliczane byłyby od niewielkich kwot lub w interwałach krótszych jak jeden dzień.

Projektowane w Ordynacji zmiany dotyczące zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych określonych w art. 30a ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o PIT mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Płatnicy będą mieli wówczas dostatecznie dużo czasu na dostosowanie systemów informatycznych związanych z poborem podatku. Data wejścia w życie nowych rozwiązań pokryje się również z początkiem roku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)