e-Podatki

1.1. Przedsiebiorstwa z siedzibą na terytoriom EU nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego 2011-06-21


Firmy mające siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej będą zwolnione z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Tak wynika z projektu rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2011 r. Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca br.

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia związana jest z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (druk sejmowy nr 4201). W związku ze zmianami do ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzonymi przez ww. ustawę, dotyczącymi m.in. wprowadzenia w art. 15 ust. 7 i 10 pojęcia „siedziby działalności gospodarczej”, w projektowanym rozporządzeniu dostosowano przepisy do pojęć stosowanych w ustawie. Pozostałe regulacje zawarte w niniejszym rozporządzeniu są kontynuacją obecnych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 66, poz. 608).

Z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego zwolnieni będą podatnicy wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będący podmiotami posiadającymi siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 r., podobnie jak ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

Jak podaje Ministerstwo Finansów termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia nie naruszy zasad demokratycznego państwa prawa. Za skróceniem okresu vacatio legis przemawia ważny interes państwa i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)