e-Podatki

Zwrot towarów - opodatkowanie podatkiem VAT. 2005-12-20


POSTANOWIENIE
z dnia 09 września 2005r.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 08.06.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.06.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie nieuznania czynności wykonywanej przez Podatnika, polegającej na zwrocie towarów kontrahentowi niemieckiemu w lipcu 2005r., które zostały zakupione od niego i zaimportowane w okresie od czerwca 2002r. do maja 2003r., za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

Uzasadnienie

Podatnik w okresie od czerwca 2002r. do maja 2003r. zakupił z Niemiec towar handlowy, dla potrzeb realizacji zamówienia od kontrahenta polskiego. Towary zostały oclone, zaś wszystkie należności celne z tym związane uiszczono. Natomiast zapłacony podatek od towarów i usług VAT (zgodnie z dokumentami odprawy celnej SAD) został odliczony na zasadach ogólnych, obowiązujących w danym okresie.

Jednakże z przyczyn technicznych polski kontrahent odstąpił od zakupu przygotowanych dla niego towarów. Towary te nie znalazły nabywców w Polsce przez kolejne dwa lata, jednak z uwagi na koszty transportowe pozostawały one w magazynie Podatnika. W czerwcu 2005r. producent i dostawca towarów wystąpił do Podatnika o ich zwrot do Niemiec oraz poinformował, iż wystawi noty korygujące (credit note) anulujące transakcje zakupu.


Z uwagi na fakt, że Podatnik nie znalazł klienta w kraju i nie zapłacił za ten towar, sytuacja zwrotu do dostawcy jest dla Spółki korzystna. Podatnik zwraca się z zapytaniem czy zwrot towarów w miesiącu lipcu 2005r. zobowiązuje Spółkę do przedstawienia transakcji jako wewnątrzwspólnotową dostawę owarów.

Podatnik stoi na stanowisku, że zwrot towaru do dostawcy nie jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów w świetle obowiązujących przepisów.


Po przeanalizowaniu wniosku Podatnika, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik w lipcu 2005r. dokonał zwrotu towarów do kontrahenta niemieckiego, które zakupił i zaimportował od niego w okresie od czerwca 2002r. do maja 2003r.


Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:


  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
    eksport towarów,
  • import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Podatnik w złożonym wniosku zapytuje, czy przedmiotowa transakcja, polegająca na zwrocie towarów kontrahentowi niemieckiemu, będzie stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

W tym miejscu, należy zatem wskazać na ustawową definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. I tak, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jednakże, zdaniem tut. Organu podatkowego, w analizowanej sprawie nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Podatnik dokonuje bowiem jedynie zwrotu towarów handlowych (zaimportowanych z Niemiec), na które nie znalazł klientów w kraju i za które nie dokonał zapłaty na rzecz kontrahenta niemieckiego. Czynność tę należy zatem traktować jako zwykły zwrot towarów (analogicznie, jak w przypadku np. zwrotów reklamacyjnych), powszechnie występujący w obrocie gospodarczym.

Reasumując, przedmiotowa czynność nie może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdyż Podatnik w konsekwencji nie dokonuje dostawy towarów, lecz jedynie ich zwrotu uprzednio mu dostarczonych przez kontrahenta.

PI/005-1307/05/P/08
PV/443-242/IV/2005/JW