e-Podatki

1.4. Kolejne ułatwienia dla firm 2011-06-13


W dniu 7 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Dzięki tym rozwiązaniom prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce ma być łatwiejsze.

Ministerstwo Gospodarki w drugiej ustawie deregulacyjnej proponuje:
  • wykorzystywanie zaległego urlopu do 31 lipca następnego roku – pracownik będzie miał prawo do wykorzystania zaległego urlopu do końca lipca roku następnego, a nie jak do tej pory, jedynie do 31 marca; zmiana ta pracodawcy ma umożliwić lepszą organizację pracy, a pracownikowi dogodne zorganizowanie wypoczynku;
  • umożliwienie reprezentatywnym organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowania do ministra finansów o dokonanie ogólnych interpretacji podatkowych – ma to poprawić stabilność prawną firm, związaną z rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej; ważne dla konkretnych branż kwestie będą rozstrzygane w sposób jednolity;
  • skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS – przedsiębiorcy i inni płatnicy będą mogli w krótszym okresie otrzymać zwrot nadpłaconych składek;
  • zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych – informacje mają być przekazywane raz na rok lub na żądanie płatnika częściej (obecnie co miesiąc, co jest szczególnie uciążliwe dla średnich i dużych firm);
  • wydłużenie terminu na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia danego roku;
  • zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii spełniania przepisów BHP przez projekty budowlane – uzyskanie opinii rzeczoznawcy będzie fakultatywne, pozostanie natomiast obowiązek zapewnienia przez pracodawcę zgodności budowy lub przebudowy obiektu z zasadami BHP.
Resort gospodarki proponuje również:
  • wprowadzenie rozwiązań umożliwiających przesyłanie niektórych dokumentów w postaci elektronicznej, jako alternatywy do dokumentów papierowych,
  • skrócenie przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.
Nowe przepisy miałyby obowiązywać już od 1 stycznia 2012 r., z wyłączeniem zmian wymagających dłuższego vacatio legis.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)