e-Podatki

2.1. Pracodawcy RP: Terminy konsultacji są zbyt krótkie 2011-06-07


Pracodawcy RP w piśmie do ministra Rostowskiego Pracodawcy RP domagają się respektowania ich praw jako partnera społecznego do wyrażania opinii w odpowiednim terminie, aby mieli czas na przeanalizowanie projektowanych aktów prawnych i zajęcie przemyślanego stanowiska.

Jak podkreślają Pracodawcy RP, czas, jaki resort wyznacza na zajęcie stanowiska w ramach konsultacji społecznych jest stanowczo za krótki.

Zgodnie z prawem czas na konsultacje powinien wynosić 30 dni. W uzasadnionych przypadkach może być skrócony do 21 dni. Pracodawcy RP zwracają uwagę, że resort finansów przesyła akty prawne z prośbą o zaopiniowanie nawet z terminem jednodniowym. W ostatnim czasie otrzymali akty prawne, gdzie termin konsultacji dla przedstawienia opinii w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego wynosił 5 dni, a dla projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – jeden dzień. W takiej sytuacji niemożliwe jest rzetelne zaopiniowanie dokumentu, dlatego właśnie wystosowali pismo do ministra Rostowskiego.

(Źródło: Pracodawcy RP)