e-Podatki

1.4. Paragony będą przechowywane przez 2 lata 2011-05-23


W dniu 19 maja br. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Okres przejściowy dotyczący przechowywania paragonów do dwóch lat został w nim wydłużony. Oznacza to, że kopie paragonów papierowych potwierdzających sprzedaż dokonaną do 31 grudnia 2012 r. trzeba będzie przechowywać co najmniej dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

W § 19 w przepisach przejściowych rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.), na okres przejściowy, tj. do końca 2011 r. skrócono okres (do dwóch lat) obowiązkowego przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym. Ulgę tę wprowadzono ze względu na sygnalizowane przez podatników trudności techniczne archiwizowania dużej ilości rolek dokumentacji paragonowej. W międzyczaie postanowiono rozwiązać problemu, dopuszczając w nowych przepisach stosowanie do ewidencjonowania kas umożliwiających archiwizowanie kopii dokumentów kasowych na nośnikach elektronicznych.

W ust. 1 w § 19 projektowanego rozporządzeniu wydłużono jeszcze o jeden rok możliwość korzystania z tego preferencyjnego rozwiązania. Jeśli zmiana wejdzie w życie, kopie dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaży, podatnicy obowiązani są przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż. Jest to zgodne z wnioskami zgłaszanymi przez podatników oraz w wystąpieniach poselskich. Chociaż w drugim półroczu ubiegłego roku odnotowano w urzędach skarbowych bardzo wyraźny wzrost zgłoszeń rejestracyjnych kas przystosowanych do rejestracji kopii w formie zapisu elektronicznego, to udział tego typu kas w ogólnej liczbie nowo rejestrowanych kas nie przekracza jeszcze 20 proc. Może to wynikać z tego, że oferta podażowa w/ kas z nowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie archiwizowania, nie jest jeszcze dostateczna.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)