e-Podatki

1.1. Przewóz zwłok to nie transport pasażerów 2011-05-23


Poseł Krystyna Łybacka w interpelacji do Ministra Finansów zwraca uwagę na to, że urzędy skarbowe kwalifikują transport zwłok przez zakłady pogrzebowe do kategorii przewozów pasażerskich. Zdaniem resortu finansów – bez względu na kwalifikację firmy pogrzebowe nie naliczają wyższego VAT.

Krystyna Łybacka (SLD) w interpelacji napisała, że „jedną z podstawowych sfer działalności zakładów pogrzebowych jest transport zwłok. W naturalny sposób należy go zaliczyć do kategorii usług zakładów pogrzebowych (...), objętych 8-procentową stawką podatku VAT. Jednakże urzędy skarbowe kwalifikują tę usługę do kategorii transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej nieklasyfikowanego, przewidzianych w grupie 49.39.Z.“

Posłanka uważa też, że różne traktowanie podatkowe usług oferowanych przez zarejestrowane podmioty gospodarcze i takich samych prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych przez parafię narusza zasady uczciwej konkurencji. Parafie, nie będąc przedsiębiorcami, zwolnione są bowiem z konieczności płacenia podatku VAT.

W odpowiedzi na jej interpelację wiceminister finansów Maciej Grabowski wyjaśnił, że od 1 stycznia 2011 r. do celów opodatkowania VAT stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, a zaliczanie danej usługi do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem usługodawcy. W razie trudności z odpowiednią klasyfikacją firma może wystąpić o pomoc do organów statystycznych.

Jak wyjaśnia resort: „Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi, co do zasady, obrót, przez który rozumie się kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Jednocześnie niezależnie od tego, czy przewóz zwłok osoby zmarłej dokonywany będzie w ramach kompleksowej usługi pogrzebowej, czy też jako odrębna usługa transportowa sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 49.39 „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”, usługa taka podlega opodatkowaniu według 8-procentowej stawki podatku od towarów i usług – na podstawie art. 146a ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w związku z poz. 157 załącznika nr 3 do tej ustawy. Zatem dla rozliczeń podatku od towarów i usług jest neutralne, czy przewóz zwłok osoby zmarłej zostanie zaliczony do grupowania PKWiU 96.03, czy też grupowania 49.39.“

Ustawa o VAT zwalnia od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych.

Jak napisano w odpowiedzi na interpelację, zwolnione z VAT są usługi w zakresie praktyk religijnych, świadczone głównie wiernym przez kościoły, synagogi, meczety i w innych miejscach przeznaczonych do praktyk religijnych. Nie wszystkie usługi kościołów i związków wyznaniowych są objęte zwolnieniem.

(Źródło: PAP; Sejm)