e-Podatki

2.1. Ulgi i zwolnienia podatkowe dla marketów 2011-05-16


Czy firmy zagraniczne, w tym tzw. hipermarkety, korzystają z ulg i zwolnień podatkowych? Jeśli tak, to jakiego rodzaju są to ulgi i zwolnienia? Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedział na interpelację nr 20827 posła Józefa Rojka w sprawie ulg i zwolnień podatkowych sklepów wielkopowierzchniowych.

Interpelacja nr 20827 do ministra finansów w sprawie ulg i zwolnień podatkowych sklepów wielkopowierzchniowych

Szanowny Panie Ministrze! Budowa sklepów wielkopowierzchniowych, których w naszym kraju mamy z roku na rok coraz więcej, powoduje występowanie wielu niekorzystnych zjawisk. Obok likwidacji drobnego, często rodzinnego handlu, przyczyniają się one między innymi do skażenia środowiska, rujnowania dostawców i rolników, a ponadto często wprowadzają w błąd konsumentów. Oprócz tego działalność tych tak zwanych hipermarketów rodzi w naszym społeczeństwie także innego rodzaju emocje, związane z rzekomymi szczególnie uprzywilejowującymi zwolnieniami podatkowymi.

W tym zakresie zgłaszam interpelację poselską:

  1. Czy aktualnie firmy zagraniczne, w tym tzw. hipermarkety, korzystają z ulg i zwolnień podatkowych?
  2. Jakiego rodzaju to są ulgi i zwolnienia?

Z poważaniem

Poseł Józef Rojek, Tarnów, dnia 21 lutego 2011 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 20827 w sprawie ulg i zwolnień podatkowych sklepów wielkopowierzchniowych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana Józefa Rojka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ulg i zwolnień podatkowych sklepów wielkopowierzchniowych, przekazaną w dniu 2 marca 2011 r. przy piśmie, nr SPS-023-20827/11, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) regulujące opodatkowanie tym podatkiem dotyczą wszystkich podmiotów, które, prowadząc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, wykonują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r., podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, jak również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle przepisów ww. ustawy o podatku od towarów i usług transakcje wykonywane na terenie Polski przez ww. podmioty w ramach zdefiniowanej dla potrzeb podatku od towarów i usług samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w ww. ustawie. Zasady te mają zastosowanie również w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez hipermarkety. Równocześnie należy zaznaczyć, że istotną cechą podatku od towarów i usług jest jego powszechność i neutralność dla obrotu gospodarczego. Zatem podatek ten nie może być wykorzystywany do tworzenia określonych preferencji dla konkretnego podmiotu wykonującego działalność gospodarczą. Oznacza to, że zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wymagalność tego podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem jednakowo dotyczy zarówno hipermarketów, jak i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Również wszelkie zwolnienia od podatku od towarów i usług, określone w przepisach ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, kierowane są w jednakowym zakresie do wszystkich podmiotów wykonujących czynności objęte przepisami w zakresie podatku od towarów i usług.

Dodatkowo należy wskazać, że kwestie dotyczące zwolnień podmiotowych w zakresie tego podatku regulują przepisy art. 113 ww. ustawy. Ze zwolnienia określonego w tym artykule korzystają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wskazanej w tym artykule (od dnia 1 stycznia 2011 r. kwota ta wynosi 150 000 zł). Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwolnienie od podatku od towarów i usług obowiązuje - co do zasady - od momentu przekroczenia ww. kwoty w trakcie roku podatkowego (art. 113 ust. 5 ww. ustawy) bądź jej proporcji w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 113 ust. 10 ww. ustawy). Oznacza to, że podatnik, u którego wartość sprzedaży przekroczyła ww. limit (lub jego proporcję), traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego i przechodzi na ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Jednocześnie należy zauważyć, że nie zawsze podatnicy mają możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie to nie ma bowiem zastosowania w przypadkach wymienionych w art. 113 ust. 13 ww. ustawy.

Reasumując, obowiązujące przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nakładają na firmy zagraniczne, w tym na hipermarkety, jednakowe obowiązki w zakresie opodatkowania ich obrotu jak na podmioty polskie.

Równocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług.

W przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma także żadnych przepisów, które przyznawałyby szczególne ulgi czy preferencje podmiotom prowadzącym działalność handlową, w tym za pośrednictwem sklepów wielopowierzchniowych. Działające w Polsce podmioty prowadzące działalność handlową - w tym także podmioty z udziałem kapitału zagranicznego - nie są objęte żadnymi szczególnymi regulacjami w podatku dochodowym, podmioty te mogą korzystać jedynie z tych ulg i odliczeń podatkowych, jakie na mocy przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) przysługują wszystkim podatnikom.

W przypadku podatków lokalnych ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.) oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.) również nie przewidują zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego dla firm zagranicznych, w tym tzw. hipermarketów. Niemniej może się zdarzyć, że ze zwolnień ustawowych o charakterze ogólnym korzystają podmioty zagraniczne, o ile spełniają przesłanki korzystania ze zwolnień przewidziane w przepisach ww. ustaw.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przy określaniu wysokości stawek, rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystywania nieruchomości.

Warto również dodać, że art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje uprawnienie dla rad gmin do wprowadzania innych zwolnień przedmiotowych niż określone w ustawie. Powyższe przepisy stanowią przejaw autonomii podatkowej gmin w zakresie podatków lokalnych mającej swe umocowanie w art. 168 Konstytucji RP.

Uchwały rad gmin dotyczące różnicowania stawek, jak również uchwały wprowadzające zwolnienia z podatków lokalnych powinny być zgodne z przepisami o pomocy publicznej.

Podsekretarz stanu
Maciej Grabowski
Warszawa, dnia 11 marca 2011 r.

(Źródło: Sejm)