e-Podatki

Ulgi w podatku akcyzowym dla paliw ciekłych 2011-05-04


W dniu 28 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła oświadczenie w sprawie zgodności notyfikowanego programu pomocowego z obowiązującym „Wieloletnim programem promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008–2014”. Program obejmuje, wynikające z ustawy okołobudżetowej, obniżone stawki podatku akcyzowego dla paliw ciekłych z zawartością powyżej 80 proc. biokomponentów, dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwo oraz zwolnienie z opłaty paliwowej biokomponentów stanowiących samoistne paliwo.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej możliwa będzie realizacja programu w zakresie ulg w podatku akcyzowym. Oświadczenie zostanie dołączone do wniosku w sprawie notyfikacji programu pomocowego, który zostanie przekazany Komisji Europejskiej.
Termin aktualnie obowiązującego programu „Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw” upływa w dniu 30 kwietnia 2011 r. Program ten został zaakceptowany przez KE w dniu 18 września 2009 r. Przewiduje on m.in. obniżone stawki podatku akcyzowego dla paliw ciekłych z zawartością powyżej 2 proc. biokomponentów oraz dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwo. Polska wnioskuje do KE o jego przedłużenie do końca 2011 r.

Zgodnie z przepisami ustawy okołobudżetowej obniżone stawki akcyzy dotyczą produktów zawierających powyżej 80 proc. biokomponentów. Ustawa przewiduje, że ulgi będą funkcjonować od 1 maja do końca 2011 r. - pod warunkiem pozytywnej decyzji KE.

Zgodnie z przepisami unijnymi, zwolnienie lub obniżka podatków mogą funkcjonować w ramach programu wieloletniego. Na mocy zapisów obowiązującego w Polsce „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 – 2014”, wsparcie w formie obniżenia akcyzy może być stosowane dla paliw ciekłych zawierających powyżej 2 proc. biokomponentów. W opinii resortu gospodarki nie wyklucza to możliwości korzystania z rozwiązania zawartego w ustawie okołobudżetowej. Mechanizm wsparcia z niej wynikający zawiera się w zapisach funkcjonującego Wieloletniego programu.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)