e-Podatki

Zawieszenie działalności nie zwalnia z podatku od nieruchomości 2011-05-04


Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości.
Jak wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację wiceminister finansów Maciej Grabowski firma, która zawiesi działalność, może liczyć na niższe stawki. Wiceminiister przypomniał, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dopuszcza zawieszenie wykonywania przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Zawieszenie oraz wznowienie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy. Jak podkreślono, podatek od nieruchomości wiąże się z posiadaniem określonego majątku, a podstawę opodatkowania stanowi (z wyjątkiem budowli) powierzchnia gruntów i budynków. Nie ma znaczenia, jak intensywne jest gospodarcze wykorzystywanie tych nieruchomości i jakie przynosi efekty ekonomiczne.

Wiceminister Grabowski przypomina, że „w okresie niewykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej grunty, budynki i budowle nadal pozostają w jego posiadaniu, a czasowe ich niewykorzystywanie lub zawieszenie działalności nie ma znaczenia dla zasadności opodatkowania tych składników majątku stawkami właściwymi dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z tych też względów przepis art. 14 ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie może stanowić podstawy zawieszenia wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych".

Obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują jednak możliwość zmiany wysokości stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Uprawnienia w tym względzie przysługują radzie gminy.

Samorządy mogą zwolnić niektóre przedmioty z podatku od nieruchomości, w tym np. w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów „Źródłem tych uprawnień jest konstytucyjnie zagwarantowana odrębność i autonomia samorządu terytorialnego i przysługujące gminie na tej podstawie władztwo podatkowe".

W razie zawieszenia działalności budynki mieszkalne lub ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką dla obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, mogą być objęte niższą stawką. Zmiana zasad opodatkowania nastąpi także w razie posiadanych przez firmę użytków rolnych (lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych) i lasów, zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza i leśna.

(Źródło: PAP)