e-Podatki

1.2. Wynajem a zwolnienie z podatku VAT 2011-04-26


Spółka T. prowadzi działalność handlowo - usługową. Na podstawie umowy dzierżawy weszła w posiadanie domu mieszkalnego. Za zgodą właściciela budynku podnajmuje nieruchomość innej Firmie „P…” na potrzeby mieszkaniowe pracowników tej firmy. W domu mieszkalnym zakwaterowano około 20 osób. Wynajęty dom pełni rolę hotelu robotniczego. Czy Spółka dobrze czyni, stosując "stawkę VAT do wynajmu domu mieszkalnego - zwolnione", traktując pobyt pracowników w wynajętym domu jako cel mieszkaniowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2011 r. (data wpływu 14 stycznia 2011 r.) uzupełnionym pismem -data wpływu 21 lutego 2011 r. w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 11 lutego 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Wniosek uzupełniony został pismem -data wpływu 21 lutego 2011 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 11 lutego 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka T. prowadzi działalność handlowo - usługową. Na podstawie umowy dzierżawy weszła w posiadanie domu mieszkalnego. Za zgodą właściciela budynku podnajmuje nieruchomość innej Firmie „P…” na potrzeby mieszkaniowe pracowników tej firmy. W domu mieszkalnym zakwaterowano około 20 osób. Wynajęty dom pełni rolę hotelu robotniczego. Czy Spółka dobrze czyni stosując stawkę VAT do wynajmu domu mieszkalnego - zwolnione traktując pobyt pracowników w wynajętym domu jako cel mieszkaniowy?

Zdaniem Spółki wynajęty dom służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych przebywających w nim pracowników i w związku z powyższym prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT - zwolnienie. Fakt, że dom mieszkaniowy został wynajęty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie pozbawia spółki prawa zastosowania stawki - Zwolnienie

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, a także możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego. Zwolnienie od podatku może mieć charakter przedmiotowy, kiedy odnosi się do dostawy określonego towaru lub usługi oraz podmiotowy, kiedy dotyczy podatnika.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 8 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia i w konsekwencji następuje opodatkowanie świadczonej usługi według stawki 23%, gdyż najem, jako usługa wypełnia określoną w art. 8 ustawy o VAT definicję usług i stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, podkreślić należy, iż cytowany powyżej art. 43 ust. 1 pkt 36 nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę jak i od podmiotu nabywającego tę usługę.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność handlowo -usługową. Na podstawie umowy dzierżawy, Spółka weszła w posiadanie domu mieszkalnego. Za zgodą właściciela budynku podnajmuje nieruchomość innej firmie na potrzeby mieszkaniowe pracowników tej firmy. W domu mieszkalnym zakwaterowano około 20 osób. Wynajęty dom pełni rolę hotelu robotniczego.

Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, iż usługa polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, mieści się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem jest zwolniona od podatku VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

(Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,sygn.IPPP1-443-54/11-4/EK)