e-Podatki

1.3. Podatnik na karcie a kasa fiskalna 2011-04-26


Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej, a nie korzystają ze zwolnienia, od 1 maja br. powinni również ewidencjonować sprzedaż w kasach fiskalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930) od 1 maja 2011 r. większość podatników utraci zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy użyciu kas rejestrujących – m.in. podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, np. świadczący usługi ślusarskie, krawieckie, hafciarskie.

Zachowanie zwolnienia od obowiązku stosowania kas fiskalnych jest możliwe m.in. wówczas, gdy obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczyły 40 tys. zł za rok ubiegły (podatnicy kontynuujący działalność) oraz 20 tys. zł w danym roku (podatnicy rozpoczynający działalność).

Zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych dotyczy również świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wówczas, gdy każde świadczenie dokumentowane jest fakturą. Liczba operacji świadczenia usług w poprzednim roku nie może jednak przekroczyć 50, przy czym liczba odbiorców tych usług musi być mniejsza niż 20.

Podatnicy, którzy nie skorzystają ze zwolnienia, muszą przed 1 maja 2011 r. wypełnić określone obowiązki, m.in. złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących, które będą stosować oraz o miejscu ich używania. Upoważniony pracownik serwisu producenta lub importera kas musi dokonać fiskalizacji kasy. Następnie w ciągu 7 dni podatnicy powinni dokonać zgłoszenia kasy odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia.

(Źródło: Gazeta Prawna)