e-Podatki

1.5. Zmiany w zakresie kontroli w izbach i urzędach skarbowych 2011-04-19


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia w sprawie szczegółowego postępowania w zakresie kontroli w izbach i urzędach skarbowych. Przewiduje ono zmiany co do postępowania w trakcie kontroli w izbach i urzędach skarbowych.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji z art. 5 ust. 1d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, w brzmieniu nadanym art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858). Ma zastąpić przepisy zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli w izbach i urzędach skarbowych.

Przepisy rozporządzenia określają szczegółowy tryb postępowania w zakresie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych oraz urzędów obsługujących te organy oraz w zakresie kontroli przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników izb skarbowych i urzędów skarbowych (§ 1).

W projekcie rozporządzenia określono m.in. zasady planowania kontroli oraz godzin, w których mogą być one prowadzone. Kontrole mają być planowane w okresach rocznych. Plany kontroli podlegać będą zatwierdzaniu przez Ministra Finansów do końca roku poprzedzającego. Podjęcie kontroli poprzedza zawiadomienie na piśmie jednostki podlegającej kontroli. Zgodnie z § 3 ust. 3 kontrole mogą być przeprowadzone bez uprzedniego zawiadomienia, w razie powzięcia wiadomości o nieprawidłowym wykonywaniu zadań należących do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych albo urzędów obsługujących te organy bądź o nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania.

Kontrolę przeprowadza się w godzinach pracy obowiązujących w jednostce albo w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny, na podstawie imiennego upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 5 ust. 1).

Zgodnie z § 22 rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)