e-Podatki

Czarna Lista Barier 2011 2011-04-05


PKPP Lewiatan już po raz ósmy przedstawił „Czarną Listę Barier“. Wynika z niej, że w ubiegłym roku przybyło barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, również tych wynikających z nowelizacji ustaw podatkowych.

Zdaniem Henryka Bochniarza, prezydent PKPP Lewiatan „nie poprawił się sposób stanowienia prawa, tryb uchwalania nowych przepisów jest zbyt pośpieszny i uniemożliwia rzetelną ocenę merytoryczną i prawną poszczególnych zapisów".

Szczególnie wysokie koszty przedsiębiorcy ponoszą w związku z rejestracją i upadłością firmy, realizacją obowiązków podatkowych, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozstrzyganiem sporów i dochodzeniem należności, realizacją inwestycji budowlanych. Fikcją jest tzw. „jedno okienko", w którym można szybko zarejestrować firmę.

W 2010 r. rząd dokonał blisko 40 nowelizacji ustaw podatkowych, ale w ich wyniku liczba barier podatkowych nie została ograniczona, ale nawet uległa wydłużeniu. Największym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość wystawiania faktur VAT w wersji elektronicznej. Jeżeli podwyżka VAT była nieunikniona ze względu na sytuację finansów publicznych, to szkoda, że nie wykorzystano jej do ujednolicenia stawek tego podatku. Przedsiębiorcy ponieśli wysokie koszty operacji bez korzyści w postaci uproszczenia systemu.

Niewiele zmieniło się też w prawie pracy. PKPP Lewiatan pozytywnie oceniania nowelizację ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, negatywnie zaś wprowadzenie dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli. Dofinansowanie zamawianych kierunków studiów na uczelniach pozwoli lepiej dopasować kwalifikacje absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Nie ułatwiono również procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Procedury te są prowadzone w sposób przewlekły i nieprzewidywalny. Nie wprowadzono zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym, dzięki której miały zostać uchwalone plany.

Nadal brak jest decyzji co do zasad przyznawania nieodpłatnych pozwoleń na CO2 oraz przeznaczenia środków uzyskanych z aukcji pozwoleń CO2. Utrzymane zostały ceny regulowane energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Związane z tymi regulacjami ryzyko zniechęca do inwestowania.

Zdaniem Lewiatana, następuje postęp we wdrażaniu e-administracji: wprowadzono elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych i elektroniczne postępowanie w sądzie. Nadal jednak ograniczone są możliwości elektronicznego kontaktowania się z urzędami publicznymi.

Na ukończeniu są prace nad projektami od dawna oczekiwanymi przez przedsiębiorców: zastąpieniem zaświadczeń oświadczeniami, uproszczeniem rejestracji spółek, leasingiem konsumenckim, elektronicznym KRS.

Jak podkreślono, wiele projektów nad którymi trwają prace niesie zagrożenia: nowelizacja prawa zamówień publicznych umożliwi arbitralne wykluczanie i szantażowanie wykonawców, projekt ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nie gwarantuje zachowania uczciwej konkurencji, ustawa o refundacji leków obciąży firmy farmaceutyczne dodatkowym podatkiem i ryzykiem.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)