e-Podatki

Zwrot VAT niektórym podmiotom 2011-03-29


Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Jego celem jest określenie warunków, terminów i trybu dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podmiotom nieposiadającym siedziby lub stałego miejsca zamieszkania. Ma wejść w życie 1 kwietnia br.

Rozporządzenie określa zasady zwrotu podatku VAT podmiotom nieposiadającym siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonującym sprzedaży w okresie, za który występują o zwrot podatku na terytorium kraju.

Rozporządzenie określa również, kiedy podmioty zagraniczne składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz informacje jakie taki wniosek powinien zawierać oraz wzór wniosku o zwrot podatku, jeżeli nie jest on składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku oraz sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku.

Ponadto określono w nim przypadki, w których podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, dokonujące sprzedaży mogą ubiegać się o zwrot podatku oraz reguluje, kiedy podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, jak również wskazuje na rodzaj tych dokumentów. W rozporządzeniu zaproponowano tryb zwrotu podatku, jeżeli proporcja podatku podlegająca zwrotowi ulegnie zmianie po złożeniu wniosku o zwrot podatku - art. 89 ust. 1e ustawy.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się rezygnację z zapisu w zakresie spełnienia warunku, zgodnie z którym zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wyłącznie podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisów dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., która to dyrektywa nie wiąże prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celów podatku w państwie członkowskim, w którym podmiot ten występuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spełnienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzedaży w tym państwie członkowskim.

Zgodnie z projektem, zwrot VAT będzie mógł nastąpić na wniosek uprawnionego podmiotu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przekazany przez administrację podatkową państwa siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie 3 miesiące tego roku.

Przepisy wskazują też sposób przeliczania wyrażanych w euro kwot wskazanych we wniosku, zobowiązują naczelnika urzędu skarbowego do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wniosku w formie elektronicznej, a także regulują postępowanie w sytuacji, gdy uprawniony podmiot składa korektę wniosku o zwrot podatku.

Zgodnie z przepisami naczelnik urzędu skarbowego będzie musiał wydać decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. W rozporządzeniu określono też walutę, w jakiej powinien zostać dokonany zwrot VAT oraz uregulowano kwestię kosztów związanych z dokonywaniem tego zwrotu, a także odsetek naliczanych od kwot niezwróconych przez urząd skarbowy w wymaganym terminie.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r., a jego wprowadzenie wynika z konieczności dostosowania zapisów tego rozporządzenia, m.in. do przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która wejdzie w życie również z dniem 1 kwietnia 2011 r.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)