e-Podatki

Usługi konserwatorskie bez VAT 2011-03-29


Ministerstwo Finansów planuje zwolnienie od podatku VAT m.in. usług konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków. Zmiana ma na celu objęcie specjalistyczną ochroną większej ilości dzieł sztuki.

Zgodnie z Ordynacją podatkową Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać przez pewien czas poboru całości lub części podatków od określonej grupy podatników.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie będzie obowiązywać, o ile prace konserwatorskie i restauratorskie będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a zabytek będzie – przed rozpoczęciem i w okresie wykonywania prac – wpisany do rejestru zabytków, inwentarza muzeum lub wchodził w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Zgodę na prowadzenie prac będzie musiał wydać wojewódzki konserwator zabytków.

Nowe przepisy dotyczące usług konserwatorskich i restauratorskich mają obowiązywać do końca 2011 r. Projekt został przekazany do konsultacji międzyresortowych.

Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)