e-Podatki

Zmieniony wniosek o wydanie interpretacji podatkowej 2011-03-22


W dniu 1 kwietnia 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów z 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

Zostało ono wprowadzone w związku ze zmianą rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. W wyniku tej zmiany dyrektorowi izby skarbowej w Łodzi zostało udzielone upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu ministra finansów oraz określony zakres terytorialny jego działania.

Do tej pory wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwach: lubelskim, łódzkim, opolskim i świętokrzyskim rozpatrywane były przez dyrektorów izb skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Po zmianach będą one podlegały rozpatrzeniu przez dyrektora izby skarbowej w Łodzi.

W efekcie konieczne były zmiany w części Al oraz E wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. We wniosku tym wprowadzono ponadto nową część D: „Dane pełnomocnika lub osoby upoważnionej". Część ta obejmie pozycje 36–48 dotyczące danych identyfikacyjnych pełnomocnika lub osoby upoważnionej oraz dane w zakresie adresu do doręczeń. Zmiana ta ma umożliwić szybką identyfikację podmiotu właściwego do odbioru korespondencji, co ułatwi pracę przy obsłudze wniosków oraz zminimalizuje możliwość wystąpienia pomyłek przy doręczeniu korespondencji.

Dodatkowo w części J wzoru wniosku ORD-IN (oznaczonej w obecnie obowiązującym wzorze literą I) zmodyfikowano i powiększono pozycję przeznaczoną na informację o imieniu i nazwisku wnioskodawcy lub osoby upoważnionej (osób upoważnionych) oraz pozycję, w której osoby te składają podpisy.

Rozporządzenie wprowadza również zmianę w druku ORD-IN/A stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Polega ona na usunięciu pozycji 6-25 druku, które zawierały dane dotyczące adresu siedziby/ zamieszkania oraz dane w zakresie adresu do korespondencji. Informacje te są już zawarte części B druku ORD-IN.

(Źródło: podatki.biz)