e-Podatki

Do 15 marca pierwsza rata podatku od nieruchomości 2011-03-15


Podatek od nieruchomości płacą właściciele domów i mieszkań, a także właściciele budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej muszą uiścić ratę podatku od nieruchomości. Termin zapłaty pierwszej raty dla osób fizycznych to 15 marca.
Obowiązki podatników oraz termin zapłaty ratalnej podatku od nieruchomości wynikają z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy podatek od nieruchomości na rok od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne natomiast same obliczają w styczniu w deklaracji podatku od nieruchomości wysokość podatku i wpłacają go w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do 15. dnia każdego miesiąca.

Osoby fizyczne uiszczają podatek na podstawie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli nie otrzymał takiej decyzji przez 15 marca, podatek powinien zapłacić w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Podatek można też wpłacić jednorazowo.

(Źródło: Gazeta Prawna)