e-Podatki

Bezpłatne szkolenia dla pracowników hospicjum nie będzie opodatkowane 2011-03-15


Ministerstwo Finansów planuje zaniechanie pobierania podatku PIT od dochodów uzyskanych przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy z tytułu świadczeń udzielanych przez organizacje pożytku publicznego oraz przez organy samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek w postaci bezpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie na swojej stronie projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie ma wejść w życie do końca kwietnia tego roku i będzie obowiązywało do końca przyszłego roku.

Z inicjatywą w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od fundacji organizującej bezpłatne szkolenia dotyczące opieki paliatywnej i hospicyjnej zwrócił się do Ministra Finansów Rzecznik Praw Obywatelskich. Jako przykład podał szkolenia organizowanych przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Rzecznik powołał się również na Rekomendację Rady Europy Rec (2003)24, w której zalecono aby podjęte zostały programowe, legislacyjne i inne działania konieczne dla opracowania ram dla spójnych i wszechstronnych narodowych regulacji prawnych w zakresie opieki paliatywnej.

Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej może być prowadzone między innymi przez podmioty, które uzyskały wpis w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie Naczelnej Rady Lekarskiej lub Okręgowych Rad Lekarskich oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, 307, z późn. zm.) wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Zatem zwolnieniem od podatku objęta jest wartość świadczeń otrzymanych wyłącznie od pracodawcy. Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 113 powołanej ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Ze zwolnienia w tym zakresie korzystają zatem świadczenia w postaci szkoleń udzielanych wolontariuszom przez organizacje pożytku publicznego (w tym też szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej). Nie można jednakże wykluczyć sytuacji, w których w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez organizacje samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek udział biorą nie tylko przedstawiciele tych grup zawodowych ale również wolontariusze. Powołane zwolnienie nie obejmuje jednakże tego stanu faktycznego.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie. Objęcie zwolnieniem podatkowym bezpłatnych szkoleń dla personelu hospicjów i ośrodków opieki paliatywnej spełnia przesłanki uzasadniające wydanie w tej sprawie przez Ministra Finansów rozporządzenia. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia i miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)