e-Podatki

Ograniczanie barier dla obywateli i przedsiębiorców 2011-02-28


Sejm przyjął ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Rozwiązania w niej zawarte mają poprawić relacje z urzędami oraz usprawnić obrót gospodarczy.

Opracowany przez resort gospodarki projekt założeń ustawy deregulacyjnej składa się z dwóch części: pierwsza poświęcona jest redukcji obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorców, druga (przyjęta 25 lutego 2011 r. przez Sejm) – ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Projekt zawiera propozycje modyfikacji 50 OI, które zaowocują zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców. Każdego roku koszty administracyjne z tytułu ich wypełniania szacuje się na około 6,35 mld zł. Według obliczeń ministerstwa zredukowanie samych tylko wskazanych w założeniach OI może przynieść przedsiębiorcom oszczędności rzędu 3,14 mld zł. W marcu 2011 r. planowane są konsultacje międzyresortowe w zakresie redukcji obowiązków informacyjnych (OI).

W ustawie przewidziano przede wszystkim zamianę zaświadczeń na oświadczenia. Przedsiębiorcy nie będą więc już musieli przedstawiać zaświadczeń m.in. o wpisie do ewidencji działalności, niekaralności, nadaniu numerów NIP i REGON. Ma to polepszyć i usprawnić kontakty obywateli z administracją oraz ograniczyć koszty, jakie w związku z tym ponosili przedsiębiorcy.

Jak podkreśla przewodniczący sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” Adam Szejnfeld, zmniejszą się koszty prowadzenia działalności gospodarczej: „Już samo zniesienie ponad 8,5 mln zaświadczeń składanych m.in. do urzędów skarbowych przyniesie firmom i obywatelom znaczne oszczędności.

W przyjętej przez Sejm ustawie znalazły się również przepisy, które m.in. umożliwią przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego, wprowadzają instytucję leasingu konsumenckiego oraz obniżają koszty sądowe wpisu do rejestru przedsiębiorców.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)