e-Podatki

Ważność zaświadczeń wydanych przez okręgową stację kontroli pojazdów 2011-02-28


Zaświadczenia wydane do dnia 31 grudnia 2010 r. przez okręgową stację kontroli pojazdów są nadal aktualne. Po dniu 31 grudnia 2010 r. nie zmieniły się bowiem wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia.

Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) uchylono miedzy innymi ust. 5 w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, regulujący do dnia 31 grudnia 2010 r. kwestię dokumentowania spełnienia przez niektóre pojazdy samochodowe ustawowych wymagań umożliwiających pełne odliczenie podatku VAT przy ich nabyciu oraz przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do ich napędu.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, nie oznacza to jednak, że zaświadczenia wydane na jego podstawie do dnia 31 grudnia 2010 r. przez okręgową stację kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego tracą ważność i należy przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne zgodnie z art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. Wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia, nie uległy bowiem zmianie po 31 grudnia 2010 r. Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne. Chyba że w badanym pojeździe nie zostaną dokonane zmiany, w wyniku których pojazd nie spełniałby już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem.

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami podatnicy nie muszą już dostarczać do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzającego spełnienie wymagań dla wymienionych wyżej pojazdów. Zaświadczenia te (podobnie jak zaświadczenia wydane przed dniem 1 stycznia 2011 r.) należy przechowywać (wraz z innymi dokumentami związanymi z rozliczaniem podatku) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)