e-Podatki

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2011-02-22


Nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) oraz niektórych innych ustaw zakłada ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy chcą podjąć lub zawiesić działalność gospodarczą oraz usprawnienie funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 15 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki.

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą ułatwień dla przedsiębiorców, którzy korzystają z instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby właściciel firmy wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych mógł teraz zawiesić działalność w jednej z tych form. Dotyczy to zwłaszcza osób fizycznych, które wykonują dwie lub więcej działalności np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w ramach spółki cywilnej. Według obecnych przepisów nie mogą one zawiesić jednej formy działalności i jednocześnie utrzymać pozostałych (np. pozostać wspólnikami spółki cywilnej). Przedsiębiorca musi więc zlikwidować drugą działalność, lub zawiesić wszystkie prowadzone.

Nowe przepisy mają pozwolić firmom na zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni. Projekt ustawy określa minimalny okres zawieszenia na 30 dni. Dzięki nowelizacji ustawy przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do CEIDG, lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis do CEIDG będzie oznaczać, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały pozytywnie zweryfikowane w odpowiednich rejestrach. Przedsiębiorca we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie mógł również określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż data złożenia poprawnego wniosku. W przypadku składania wniosku w formie papierowej będzie mógł wybrać, czy wniosek o wpis do CEIDG złożyć w urzędzie gminy, czy w urzędzie skarbowym.

Ministerstwo Gospodarki proponuje także zmiany regulacji dotyczących tzw. punktu kontaktowego dla przedsiębiorców, które mają skrócić czas pozyskiwania praktycznych informacji związanych z zakładaniem firmy. Organy, które udzielają takich informacji będą musiały to robić w ściśle określonych terminach (tj. nie później niż w ciągu 14 dni roboczych lub 21 dni, gdy są konieczne konsultacje z innymi organami), a nie jak dotychczas czyli „niezwłocznie”.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zostanie uruchomiona 1 lipca 2011 r. Jej zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców – osób fizycznych w systemie teleinformatycznym i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. CEIDG będzie prowadzona przez Ministra Gospodarki.

(Ministerstwo Gospodarki)