e-Podatki

Rozliczenie VAT za styczeń 2011 r. na nowym druku VAT-7 2011-02-15


1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla VAT. Podatnik powinien rozliczyć podatek VAT za styczeń 2011 r. już na nowym wzorze deklaracji VAT-7.

Minister Finansów poinformował jednak, że można jeszcze stosować stare druki deklaracji VAT-7, jednak nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011 r. Jeżeli podatnik dokonuje rozliczenia podatku VAT jeszcze na starym druku deklaracji VAT-7, to w części C deklaracji dotyczącej rozliczenia podatku musi zastosować następujące zasady:

1) w wierszu 4 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%" należy wykazywać również:

  • w poz. 25 - podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 5%,
  • w poz. 26 - podatek należny od tych transakcji,
2)w wierszu 5 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%" należy wykazywać również:

  • w poz. 27 - podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 8%,
  • w poz. 28 - podatek należny od tych transakcji,
3)w wierszu 6 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%" należy wykazywać również:

  • w poz. 29 - podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 23%,
  • w poz. 30 - podatek należny od tych transakcji.
Starych wzorów deklaracji w 2011 r. nie mogą stosować podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów oraz świadczą i nabywają usługi, dla których podatnikiem jest nabywca.

Podatnicy, którzy rozliczają podatek VAT już na nowym wzorze deklaracji, muszą zwrócić szczególną uwagę na część dotyczącą rozliczenia podatku należnego (część C deklaracji).

Z objaśnień do deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) wynika, że:

  • w wierszu 4 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 3% albo 5%" w poz. 25 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o VAT (od 1 stycznia 2011 r. jest to stawka w wysokości 5%), a w poz. 26 podatek należny od tych transakcji. W wierszu tym należy także wpisać transakcje opodatkowane według stawki 3% (podstawa opodatkowania i podatek należny), jeżeli w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wystąpił taki przypadek, a także uwzględnić korekty takich transakcji, jeżeli mają wpływ na rozliczenie podatku należnego w okresie, za który składana jest deklaracja;
  • w wierszu 5 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 7% albo 8%" w poz. 27 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych 8% stawką, a w poz. 28 - podatek należny od tych transakcji. W wierszu tym należy wpisać również transakcje opodatkowane według stawki 7% (podstawa opodatkowania i podatek należny), jeżeli zgodnie z przepisami o VAT w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wystąpił taki przypadek, a także uwzględniane są korekty takich transakcji, jeżeli mają wpływ na rozliczenie podatku należnego w okresie, za który składana jest deklaracja;
  • w wierszu 6 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 22% albo 23%" w poz. 29 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych 23% stawką, a w poz. 30 - podatek należny od tych transakcji. W wierszu tym wpisuje się również transakcje opodatkowane według stawki 22% (podstawa opodatkowania i podatek należny), jeżeli zgodnie z przepisami o VAT w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wystąpił taki przypadek, a także uwzględniane są korekty takich transakcji, jeżeli mają wpływ na rozliczenie podatku należnego w okresie, za który składana jest deklaracja.
Obecnie poz. 41 i poz. 42 zatytułowane zostały "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca". Poz. 41 wypełnia dostawca i nabywca, a poz. 42 wypełnia tylko nabywca - jeżeli zgodnie z art. 17 ustawy jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów lub usług. W starych wzorach deklaracji VAT poz. 41 i 42 wypełniał tylko nabywca w przypadku dostawy towarów, dla której był podatnikiem.

Zmieniła się także część F deklaracji VAT - "Informacje dodatkowe" – wykreślona została jedna pozycja. Na starym formularzu deklaracji VAT-7 podatnik zaznaczał kwadrat w poz. 66 (lub 72 w deklaracji VAT-7D), gdy dokonywał dostaw towarów lub świadczył usługi poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. W nowym formularzu deklaracji takiej informacji dodatkowej już nie ma.

(Bankier.pl)