e-Podatki

Zwolnienie z VAT od używanych samochodów i turnusów rehabilitacyjnych 2011-02-15


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, którą zajmuje się Ministerstwo Finansów ma doprecyzować przepisy dotyczące zwolnienia z VAT dostawy używanych samochodów oraz wprowadzenie zwolnienia z VAT dla turnusów rehabilitacyjnych.

Ministerstwo Finansów chce doprecyzować brzmienie przepisu dotyczącego zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, w przypadku których kwota podatku naliczonego przy ich nabyciu nie stanowiła 100 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub wynikającej z dokumentu celnego. Dotyczy to przypadków, w których uwzględniono kwoty podatku określonej w decyzji urzędu celnego, kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, jeżeli sprowadzane samochody i pojazdy są towarami używanymi (zgodnie z ustawą o podatku VAT) i przy ich nabyciu dokonującemu dostawy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Celem zmian jest jednoznaczne stwierdzenie, że zwolnienie ma zastosowanie również do pojazdów, w stosunku do których kwota podatku naliczonego stanowiła 50 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot, które wynikają z decyzji urzędu celnego, kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (nie więcej niż 5 tys. zł.).

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem zwolnione od podatku VAT mają być również turnusy rehabilitacyjne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, świadczonych na zasadach określonych w tej ustawie przez podmioty, które nie są zakładami opieki zdrowotnej. Do 31 grudnia 2010 r. usługi te podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT, w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do tej ustawy.

Przy tworzeniu nowego zakresu zwolnień odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, a do ustalenia ich zakresu wykorzystano przepisy prawa unijnego (w tym dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak więc od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie od podatku VAT obejmie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

(podatki.biz)