e-Podatki

Projekt rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 2011-02-08


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Projekt zostanie skierowany teraz do konsultacji społecznych.

Projektowane rozporządzenie zmieni obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r.. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070) zwane dalej „obowiązującym rozporządzeniem”.
Jak można przeczytać w uzasadnieniu, konieczność wydania nowego rozporządzenia podyktowana została m.in. potrzebą dostosowania przepisów akcyzowych do rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 244, poz. 1629).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne związaną jest z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L 125 z21.05.2010). Zmiana ta wprowadza nowe założenia dotyczące dostawy zaopatrzenia na samoloty i statki. Stosownie do postanowień art. 786 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego, zaopatrzenie takie podlega formalnościom wywozowym, bez względu na miejsce przeznaczenia statków wodnych i powietrznych, związanym z koniecznością dokonania zgłoszenia wywozowego. Zgodnie z art. 841 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, przepis ten znajdzie ponadto odpowiednie zastosowanie dla potrzeb nadania towarom niewspólnotowym przeznaczenia celnego powrotny wywóz.

Przepisami celnymi uchylone zostały krajowe regulacje dotyczące nadawania odpowiedniego przeznaczenia celnego towarom stanowiącym zaopatrzenie statków i samolotów. W świetle nowych rozwiązań prawnych, niezależnie od kraju przeznaczenia środka transportu, zastosowanie będą miały formalności wywozowe (we wszystkich sytuacjach związanych z dostawą towarów na statek i samolot – jako jego zaopatrzenie) albo powrotny wywóz (w przypadku towarów niewspólnotowych). 


Ww. zmiany spowodowały konieczność ujednolicenia przepisów akcyzowych z celnymi w zakresie związanym z realizacją procesu zaopatrzenia statków morskich i powietrznych, poprzez usunięcie § 20 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Po wejściu w życie przedmiotowego przepisu wyroby akcyzowe przeznaczone na dostawy na statki lub samoloty ww. przepisu będą kończyły procedurę składu celnego (lub innych wskazanych w § 20 ust. 1) formalnościami wywozowymi w systemie ECS (powrotny wywóz) bez względu na miejsce przeznaczenia (zarówno rejsy do innych krajów UE jak i do krajów trzecich). 


Jednocześnie mając na uwadze okoliczność, iż wszelkie postanowienia ustawy dotyczące wolnych obszarów celnych odnoszą się również do składów wolnocłowych, ustawodawca zatarł różnicę pomiędzy dwoma różnymi instytucjami prawa celnego, opartymi na tej samej zasadzie wolności celnej, w § 20 ust. 1 projektowanego rozporządzenia należało zmienić spójnik „i” na „lub”.
Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu dokonano zmiany § 10 pkt 2 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy, poprzez doprecyzowanie określonego tym przepisem zwolnienia do regulacji prawnych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.). Wskazano, iż zwolnieniem objęte są oleje smarowe określone kodami CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99 i pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99. 


Doprecyzowano również przepisy dotyczące zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych, poprzez wskazanie procedury zwrotu akcyzy i organu odpowiedzialnego za zwrot. Wskazano również iż organ wydaje zaświadczenie o zwolnieniu samochodu osobowego z akcyzy. I tak w powyższym zakresie zmianie uległa treść § 22, 23, 24, 27, 33 i 35. 


W zakresie zwolnienia określonego § 21 doprecyzowano przepis wskazując wprost, że wyroby akcyzowe muszą stać się nieprzydatne do spożycia jeszcze w czasie gdy są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Poprzez takie doprecyzowanie powinny zostać zlikwidowane występujące obecnie wątpliwości interpretacyjne w zakresie tego przepisu.
Ponadto przepisy obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy należało dostosować do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), które wydane zostało w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44, s. 11). W tym celu wprowadzono stosowne zmiany w § 23 ust. 1, § 24 ust. 3 pkt 3, § 27, § 30, § 33, § 35, § 37 i § 39, które pozwolą aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w ten sam sposób. 


Jednocześnie odstąpiono od warunku stemplowania i dziurkowania zwracanych faktur „papierowych” w sytuacji, gdy takiego warunku nie będzie można zastosować do faktur elektronicznych. Ponadto sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz zasady ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu powinien zapewnić dostateczna kontrolę, że podatnik tylko raz wystąpi o zwrot podatku z jednej faktury (§ 26, § 30 ust. 13). 


§ 37 ust 6 dostosowano do przepisów art. 18 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. poprzez ustalenie kwartalnego okresu za który przysługuje zwrot akcyzy.
Projektowane rozporządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)