e-Podatki

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 2011-01-11


Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Nr 138, poz. 930).

W rozporządzeniu tym znacznie zawężono w stosunku do rozwiązań stosowanych w 2010 r. zakres możliwych do wykorzystania przez podatników zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas. Jednak do 30 kwietnia 2011 r. wprowadzono okres przejściowy dla zwolnień przedmiotowych występujących w roku 2010 r.

Od 1 maja 2011 r. obowiązkiem ewidencjonowania obrotu przy stosowaniu kas rejestrujących będą objęci podatnicy świadczący usługi:

 • prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,
 • rzeczoznawstwa, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie, komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa,
 • sekretarskie i tłumaczenia,
 • w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • usługi świadczone przez schroniska dla zwierząt,
 • niektóre usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem,
 • pogrzebowe i pokrewne,
 • świadczone w gospodarstwach domowych.


W zakresie zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących o charakterze przedmiotowym w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pozostawiono jednak jeszcze pewien zakres zwolnień o szczególnym charakterze, których stosowanie związane jest ze szczególnymi formami dokumentowania obrotów. W tej grupie towarów i usług, dla których ma zastosowanie zwolnienie, zakres tego zwolnienia wyznaczono przy zastosowaniu nowej klasyfikacji PKWiU z 2008 r.

Ograniczono również możliwość korzystania ze zwolnienia przez podatników rozliczających się w podatku dochodowym w formie karty podatkowej. Po dniu 30 kwietnia 2011 r. utracą prawo do korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących ww. kategorie podatników świadczących m.in. usługi:

 • ślusarskie,
 • kotlarskie,
 • w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych,
 • krawieckie,
 • czapnictwa,
 • bednarstwa,
 • kołodziejstwa,
 • hafciarskie,
 • dziewiarstwa na drutach i szydełkach,
 • repasacji pończoch,
 • wytwarzania mioteł.

Niektórzy z tej grupy podatników będą jednak mogli nadal korzystać z innych tytułów
zwolnień od ewidencjonowania (np. powiązanych z wielkością realizowanych za rok ubiegły obrotów), jeżeli spełnią kryteria uprawniające do korzystania z nich.

W zakresie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych częściowo utrzymano system zwolnień dla podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usług objętych ww. zwolnieniami przedmiotowymi w ogólnych obrotach jest większy niż 80 % (ograniczenie zwolnienia w tej dziedzinie polega na podniesieniu progu obligującego do stosowania zwolnienia z 70 % na 80 %). Na zasadzie wyjątku podatnikom kontynuującym działalność gospodarczą umożliwiono jednak w okresie do 30 kwietnia 2011 r. korzystanie z ww. kryterium zwolnieniowego na poziomie 70 %. W celu ewentualnego zamortyzowania skutków zastosowania ww. wyższego progu u podatników posiadających rozległą sieć sprzedaży, w rozporządzeniu (§ 3 ust. 3) dla podatników, którzy na skutek utraty prawa do zwolnienia musieliby zainstalować ponad 5 000 kas przewidziano szczególne rozwiązanie, zgodnie z którym obowiązek ewidencjonowania (zakończenie biegu zwolnienia) następowałby dopiero w dwa lata po końcu półrocza, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1–32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika, był równy albo niższy niż 80 %.

(źródło: mofnet.gov.pl)