e-Podatki

Brak podpisu i pieczęci na rachunku? 2011-01-03


Zniknie obowiązek zamieszczania na rachunku własnoręcznego podpisu wystawcy i wyrazów „oryginał” albo „kopia”

Tak wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) proponuje się rezygnację z zamieszczania na rachunku własnoręcznego podpisu wystawcy i wyrazów „oryginał” albo „kopia” ( a więc uchylenie w § 14 w ust. 1 pkt 3 i 6 rozporządzenia Ministra z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a take zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach). Zakres niezbędnych danych zawartych w rachunkach zostanie ograniczony do: imion i nazwisk (nazwy albo firmy) oraz adresów sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi, daty wystawienia i numeru kolejnego rachunku, określenia rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowej oraz ogólnej sumy należności wyrażonej liczbowo i słownie. Ma to uprościć czynności związane z wystawianiem rachunków i pozwoli na sporządzanie, przesyłanie i przechowywanie rachunków w formie elektronicznej. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z obowiązującym jeszcze § 14 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.) rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje. Użyte w powołanym przepisie sformułowanie „zawiera czytelny podpis” oznacza wymóg zamieszczenia na rachunku własnoręcznego podpisu jego wystawcy. Stosownie zaś do § 14 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia rachunek powinien zawierać odpowiednio wyraz „oryginał” albo „kopia”. Jak uzasadnia Ministerstwo Finansów, obligatoryjne zamieszczanie w rachunku wyżej wymienionych elementów uniemożliwia wystawianie, przesłanie i przechowywanie rachunków do kupującego lub usługobiorcy w innej formie niż papierowa np. w formie elektronicznej, a możliwość taką przewidują w odniesieniu do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

Ponadto uregulowania § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia w podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) nie wymagają, aby faktura stwierdzająca dokonania sprzedaży zawierała podpis wystawcy. Brak jest więc racjonalnego uzasadnienia do utrzymywania, znacznie szerszego niż w fakturach, zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (czytelny podpis wystawcy, oznaczenie wyrazami „oryginał”, „kopia”), które nie są tak powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym jak faktury i dotyczą zazwyczaj transakcji o niższej wartości.

(źródło: mofnet.gov.pl)