e-Podatki

Możliwość opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 2011-01-03


Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z której przychód opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej Wnioskodawca będzie miał prawo do wykonywania prac i wystawiania rachunków na rzecz byłego pracodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04.10.2010 r. (data wpływu 07.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie budowlanej w wymiarze pełnego etatu. Od dłuższego czasu ma także zawieszoną działalność gospodarczą. Do tej pory przychód uzyskiwany z tej działalności opodatkowany był zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Obecnie Wnioskodawca chce odwiesić działalność gospodarczą. W ramach samozatrudnienia będzie świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z której przychód opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej Wnioskodawca będzie miał prawo do wykonywania prac i wystawiania rachunków na rzecz byłego pracodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest świadczenie usług i wystawianie rachunków (faktur) na rzecz swojego byłego pracodawcy przy opodatkowaniu przychodu w formie karty podatkowej w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W rozdziale 2 - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w art. 8 znajduje się informacja, że świadcząc usługi na rzecz byłego pracodawcy traci się prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W rozdziale 3 - karta podatkowa nie znajduje się taki zapis. W związku z powyższym można stwierdzić, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej nie wprowadzają zakazu świadczenia usług na rzecz byłych lub obecnych pracodawców i mam prawo do wykonywania usług i wystawiania rachunków na rzecz byłego pracodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Usługi budowlane wymienione są w lp. 70 - I części ww. tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do wyżej cytowanej ustawy - usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności.

Natomiast stosownie do pkt 4 objaśnień - przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest, poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 56.856 zł przychodu rocznie.

Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców – pkt 5 objaśnień.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  • we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
  • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyżej wymienionym przepisie ustawodawca wymienił zdarzenia, których zaistnienie powoduje, iż podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, nie podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej. Wśród tych zdarzeń nie wymieniono świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z której przychód opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej Wnioskodawca będzie miał prawo do wykonywania prac i wystawiania rachunków na rzecz byłego pracodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zdnia 22 grudnia 2010 r., sygn.IPPB1/415-896/10-2/ES