e-Podatki

Ewidencja stawek w kasach fiskalnych - planowane zmiany 2010-12-07


Od 1 stycznia 2011 r. stawki VAT mają wzrosnąć o 1 punkt procentowy. Będzie to miało wpływ na ustawienia kas fiskalnych stosowanych do ewidencji obrotów. Przez 5 miesięcy po zmianie stawek będzie można stosować dowolną metodę przyporządkowania nowych stawek określonym oznaczeniom literowym.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania. Przewiduje on wprowadzenie większej elastyczności w zakresie zapisywania stawek podatkowych w kasach rejestrujących. W § 1 pkt 2 projektu rozporządzenia zmieniono sztywne przyporządkowanie stawek podatkowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c obowiązującego obecnie rozporządzenia do oznaczeń literowych A-G, którymi na paragonach i raportach drukowanych przez kasy rejestrujące oznaczane są tzw. grupy podatkowe (np. asortyment towarów, usług objętych stawką 22 proc.). Utrzymano tylko ( z pewnymi ograniczeniami) przyporządkowanie stawki podstawowej do oznaczenia literowego A. W miejsce stawki podstawowej może być wprowadzona inna stawka, dlatego w § 1 pkt 1 dokładniej zdefiniowano pojęcie stawki podstawowej, która ma być przyporządkowana ww. oznaczeniu literowemu A. 

Dla starszych typów kas, których program działania przewiduje mniejszą niż siedem liczbę grup podatkowych oraz w okresie 5 miesięcy po zmianie stawek dla wszystkich typów kas dopuszczono zastosowanie w zasadzie dowolnej metody przyporządkowania stawek określonym oznaczeniom literowym (§ 1 pkt 3 projektu rozporządzenia).

Rozwiązanie to może okazać się niezbędne w związku z przewidywaną możliwością stosowania w okresie przejściowym stawek podatku VAT obowiązujących przed dniem zmiany stawki dla książek, czasopism specjalistycznych oraz innych wydawnictw.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. W uzasadnieniu podkreśla się jednak, że niezachowanie 14-dniowego vacatio legis nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego. Gdyby bowiem rozporządzenie nie weszło w życie w odpowiednio wczesnym terminie, wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mieliby krótszy okres na przygotowanie się do wdrożenia ułatwień wynikających z tego rozporządzenia. Rozporządzenie zawiera więc regulacje prawne korzystne dla podatników, które uzasadniają omawiany termin wejścia w życie tych przepisów.

(źródło: mofnet.gov.pl)