e-Podatki

Wpółpraca krajów UE przeciwko wyłudzeniom VAT 2010-11-30


Unia Europejska chce skutecznie walczyć z wyłudzeniami VAT, które są przyczyną znacznych ubytków w dochodach poszczególnych państw. W związku z tym stworzona zostanie sieć wymiany informacji między różnymi krajami – EUROFISC. Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej.

Przepisy rozporządzenia 904/ 2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 268) mają z pewnymi wyjątkami obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Na mocy rozporządzenia zostanie utworzona zdecentralizowana sieć przeznaczona dla wszystkich państw członkowskich – EUROFISC. Jej celem będzie propagowanie i ułatwianie współpracy pozwalającej podejmować szybkie działania służące zwalczaniu szczególnych rodzajów oszustw. Działania sieci obejmą więc wymianę informacji na temat podmiotów podejrzanych o uczestnictwo w oszustwach VAT, zaobserwowanych trendach w tych oszustwach i nowych modelach ich dokonywania oraz metod ich zwalczania.

Działania zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego oraz zapobiegania wyłudzeniom popierają również Pracodawcy RP. Drenaż krajowych budżetów wskutek wyłudzenia powoduje bowiem straty. Są one rekompensowane wzrostem podatków (poprzez podnoszenie stawek lub likwidację zwolnień i ulg). Ma to niekorzystny wpływ na potencjał wzrostu gospodarczego. Wyłudzenia obciążają więc nie tylko uczciwych płatników VAT, ale cały system gospodarczy państwa.

Ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik, zwraca uwagę, by działalność EUROFISC nie naruszała praw płatników do zachowania w poufności informacji, które nie są niezbędne do budowania efektywnego systemu zwalczania wyłudzeń.

(źródło: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej)