e-Podatki

Niezbędny dokument z datą i podpisem. 2005-12-13


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli firma chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na usługi konsultingowe, musi wykazać, że zostały one wykonane. Najlepiej mieć pisemne dokumenty z datą i podpisem.


Jak czytamy w Rzeczpospolitej sprawa dotyczyła usług doradczych wykonywanych przez BRE Bank na rzecz firmy Pollena-Aroma.


Stan faktyczny:

(…) Firma Pollena-Aroma zamawiała w BRE Banku usługi doradcze. Wydatek na ten cel (ok. 130 tys. zł) zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych. Bank wystawiał jej faktury, z których wynikało, że udzielał konsultacji w sprawach strategii finansowania działalności i wyceny majątku.
Władze skarbowe zakwestionowały koszty wiązane z doradztwem. Ich zdaniem nie zostało ono wykonane, mimo istnienia dowodów zapłaty.
Nie było, opatrzonych podpisem i datą, dokumentów potwierdzających wykonanie poszczególnych czynności. W listach handlowych wysyłanych do zagranicznych kontrahentów polska spółka nigdy nie wskazywała, że konsultantem (np. co do cen) był BRE Bank. (…)


Postępowanie sądowe:

(…) Ponieważ wojewódzki sąd administracyjny zgodził się z opinią organów skarbowych, Pollena złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podnosiła w niej, że zgodnie z regulaminem banku nie było obowiązku podpisywania dokumentów. Nawet zlecenia wykonania konsultacji nie musiały mieć formy pisemnej. Spółka pozostawała w stałych kontaktach z bankiem i mogła zawierać z nim umowy ustne. - Tak było w rozpoznawanej sprawie, co potwierdziła pracownica BRE Banku - udowadniał na rozprawie Hubert Cichoń, pełnomocnik Polleny-Aromy. Pominięcie zeznań świadka było głównym zarzutem, jaki stawiał on przed NSA organom skarbowym. Izba twierdziła natomiast, że materiał zebrany w sprawie przeanalizowała zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Co do zeznania pracownicy banku, to zdaniem organów było ono dla spółki niekorzystne. Osoba ta nie potrafiła podać, kto i kiedy wykonywał usługi na rzecz Polleny-Aromy. Izba wskazała również § 6 umowy z BRE Bankiem, z którego wynikało, że wszystkie konsultacje miały mieć formę pisemną. (…)

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego:

(…) Sąd oddalił kasację. Zauważył wprawdzie, że wojewódzki sąd administracyjny powinien odnieść się do kwestii niewzięcia pod uwagę przez organy zeznań świadka, ale uznał to za błąd niemający istotnego wpływu na wynik sprawy. Dodał, że doradztwo to usługi niematerialne, przy których należy szczególnie zadbać o dowody. Nie można uznać za takowe pism bez dat i podpisów czy też zeznań świadków, którzy nie powiedzieli nic konkretnego. Ponieważ spółka nie przedstawiła przekonujących dowodów na wykonanie usług doradczych, organy skarbowe słusznie odmówiły jej prawa do zaliczenia w koszty wydatków na ten cel (sygn. III FSK 618/05). (…)


(źródło: Rzeczpospolita 12/12/2005)