e-Podatki

Czy bon podlega opodatkowaniu VAT? 2005-12-13


W celu rozpatrzenia kwestii podlegania (lub nie) opodatkowaniu podatkiem VAT przekazania na rzecz pracowników bonów towarowych w pierwszej kolejności należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy bony te można uznać z punktu widzenia ustawy o VAT za towar.

W świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT przekazanie bonów towarowych własnym pracownikom nie powoduje obowiązku podatkowego u podatnika wydającego te bony. Bon nie jest bowiem towarem, lecz kwitem, za pomocą którego uiszcza się należność za nabywane artykuły. Dopiero sama realizacja bonu, czyli sprzedaż towarów (pobranie towaru przez pracownika) w jednostce handlowej wydającej bony powoduje dla tej jednostki powstanie obowiązku podatkowego. Kwestia przekazania na rzecz pracowników bonów towarowych była przedmiotem wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Interpretacja ta choć dotyczy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. jest aktualna również i pod rządami obecnej ustawy o VAT. Z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 10 marca 1994 r., nr PP3-8216-1 03/94/RB, wynika, że wydanie pracownikom bonów towarowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT, a obowiązek ten powstaje dopiero w momencie gdy pracownicy na podstawie tych bonów kupują towary w firmie handlowej. Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Forma zapłaty nie jest w Kodeksie cywilnym zastrzeżona gdyż funkcje te mogą pełnić także np. papiery wartościowe (weksle, czeki). W określonych sytuacjach do odbioru świadczenia upoważniają także znaki legitymacyjne (np. bilety, karnety wstępu, itp.). Gdy realizowana jest funkcja płatnicza papieru wartościowego lub następuje odbiór świadczenia na podstawie przedstawionego znaku legitymacyjnego nie można mówić o zamianie praw na towar (usługę). Zatem z uwagi na charakter bonów należy uznać, że spełniają one jedynie formę zapłaty.

W świetle powyższych wyjaśnień można stwierdzić, że bony towarowe są pewną formą zapłaty za wydany towar i dlatego zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie można uznać ich za towar. Zatem wydanie pracownikom bonów towarowych nie będzie podlegało obowiązkowi opodatkowania podatkiem VAT.

(źródło: Gazeta Podatkowa 10/12/2005)