e-Podatki

Po informację podatkową zadzwoń do KIP 2010-10-12


Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, w sprawie utworzenia w ramach ujednoliconych struktur organizacyjnych urzędów skarbowych stanowisk udzielających informacji podatkowych, wyjaśniło dlaczego podatnicy powinni się zwracać ze swoimi pytaniami do Krajowej Informacji Podatkowej, a nie do urzędów skarbowych.

Interpelacja nr 17683 w sprawie utworzenia w ramach ujednoliconych struktur organizacyjnych urzędów skarbowych stanowisk udzielających informacji podatkowych.

Szanowny Panie Ministrze! Mimo funkcjonujących w urzędach skarbowych komórek obsługi podatników istnieją bieżące problemy z uzyskaniem wyczerpujących i jednoznacznych informacji podatkowych w zakresie obowiązków i praw podatników zarówno nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i ją prowadzących, a w szczególności podatników pragnących rozpocząć działalność. Sytuacja ta nie sprzyja dobrowolności wywiązywania się przez podmioty z obowiązków podatkowych oraz negatywnie wpływa na wzajemne relacje między organami podatkowymi a podatnikami. Problem ten wynika z faktu, iż komórki obsługi podatników realizują różne zadania w zakresie dystrybucji formularzy podatkowych, przyjmowania deklaracji, wniosków, pism, wydawania zaświadczeń, a ponadto zajmują się udzielaniem informacji podatkowych. Tak szeroki zakres realizacji zadań nie sprzyja i nie pozwala udzielać wyczerpującej informacji podatkowej przy jednoczesnej powszechnej praktyce stosowanej przez naczelników urzędów skarbowych polegającej na zatrudnianiu w tych komórkach osób z niewielkim stażem pracy, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, a nawet stażystów.
W zaistniałej sytuacji zwracam się z zapytaniem do Pana Ministra:
Czy nie widzi Pan potrzeby utworzenia stanowiska lub wieloosobowego stanowiska ds. informacji podatkowej, w zależności od wielkości urzędu skarbowego, na wzór Krajowej Informacji Podatkowej, w ramach proponowanych ujednoliconych struktur organizacyjnych urzędów małych, średnich i dużych, w oparciu o zmianę ustawy o urzędach i izbach skarbowych?
Czy na stanowiskach tych nie powinni być zatrudniani pracownicy z dużym stażem i wiedzą zawodową w zakresie wszystkich podatków, tj. PIT, CIT, VAT, PPE, PCC, SD?

Z poważaniem
Posłowie Jerzy Rębek
i Piotr Stanke
Warszawa, dnia 5 sierpnia 2010 r.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 16 sierpnia 2010 r. nr SPS-023-17683/10 interpelacją posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Jerzego Rębka i Piotra Stanke w sprawie utworzenia w ramach ujednoliconych struktur organizacyjnych urzędów skarbowych stanowisk udzielających informacji podatkowych uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z obowiązującym obecnie zarządzeniem nr 13 ministra finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 7, poz. 55) w urzędach skarbowych działają stanowiska informacyjne. Do ich zadań należy: udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw w urzędzie skarbowym, wydawanie druków i formularzy deklaracji podatkowych, przyjmowanie podań i dokumentów (odwołań, zażaleń), wydawanie zaświadczeń dla podatników. W miastach powiatowych, w których urząd skarbowy nie ma siedziby, mogą funkcjonować punkty obsługi podatnika.

Jak wynika z regulaminów organizacyjnych urzędów skarbowych, zakres zadań komórek zajmujących się obsługą podatników nie ogranicza się jedynie do samych funkcji informacyjnych, ponieważ powodowałoby to nieefektywne wykorzystanie pracowników urzędu skarbowego zatrudnionych na tym stanowisku. Zapotrzebowanie na informację podatkową kształtuje się w sposób nierównomierny, a kontakt bezpośredni podatnika z urzędem skarbowym nie jest jedynym sposobem jej uzyskania. Dlatego też powierzanie jako jedynego zadania informowania podatników pracownikom dysponującym odpowiednio wysokim zasobem wiedzy z zakresu prawa podatkowego w odniesieniu do zakresu innych zadań i obowiązków organu podatkowego nie zawsze jest rozwiązaniem właściwym lub możliwym do zrealizowania. Sytuacja taka może być podyktowana w dużej mierze brakiem dostatecznej liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Naczelnicy urzędów skarbowych doceniają znaczenie prawidłowej i dostatecznej informacji udzielonej podatnikom i w miarę posiadanych środków oraz możliwości podejmują starania, aby tę funkcję organu podatkowego realizować w sposób jak najbardziej efektywny. Nie można jednak pomijać innych okoliczności, które w sposób istotny wywierają wpływ na funkcjonowanie urzędu skarbowego. Na urzędy skarbowe corocznie nakładane są nowe obowiązki ustawowe, niekoniecznie związane z ich zadaniami podstawowymi, a w ślad za tym nie są przekazywane środki na ich realizację, gdyż ustawodawca zakłada na ogół, że zostaną one wykonane w ramach dotychczasowego budżetu. Płace w administracji podatkowej w ostatnich latach nie były podwyższane. Średnie wynagrodzenie pozostaje na relatywnie niskim poziomie, co powoduje, że praca w urzędzie skarbowym dla osób z wysokimi kwalifikacjami nie jest atrakcyjna. Zatrudnienia poszukują natomiast osoby młode, spełniające wymóg wykształcenia, ale bez doświadczenia zawodowego i kwalifikacji. Przygotowanie takich pracowników do wykonywania odpowiedzialnych zadań wymaga poniesienia znacznych nakładów na szkolenie specjalistyczne oraz czasu na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Zadania związane z informowaniem podatników są realizowane przez urzędy skarbowe w kontaktach bezpośrednich podatnika z urzędem, akcjach informacyjnych za pośrednictwem broszur, ulotek, dni otwartych. Należy jednak podkreślić, że główną rolę w informowaniu podatników o ich obowiązkach i uprawnieniach odgrywają biura Krajowej Informacji Podatkowej, których obecnie jest cztery i znajdują się w: Toruniu, Bielsku-Białej, Lesznie i Płocku.

Najczęściej wykorzystywaną możliwością uzyskania informacji jest kontakt podatnika ze specjalistami w zakresie podatków za pośrednictwem infolinii telefonicznej. Obecnie z usług KIP wielu podatników korzysta w sposób regularny. Znacząco wzrosła również ogólna liczba połączeń przychodzących do KIP w ostatnich latach. Ponadto w tegorocznej akcji zeznań pracownicy infolinii udzielali odpowiedzi na zapytania podatników korzystających z forum dyskusyjnego strony internetowej www.szybkipit.onet.pl. Kolejnym instrumentem pozwalającym uzyskać zainteresowanemu rzetelną informację podatkową jest możliwość otrzymania z KIP indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Dzięki wprowadzeniu systemu scentralizowania wydawania interpretacji znacznie podniosła się ich jakość.

Wychodząc m.in. naprzeciw oczekiwaniu podatników w zakresie zwiększonego zapotrzebowania na rzetelną informację podatkową, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego zarządzenia ministra finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Projekt statutu urzędu skarbowego wprowadza podział urzędu skarbowego na dwie sfery działalności – bezpośrednio związaną z klientem i niezwiązaną bezpośrednio z klientem oraz przypisuje im odpowiedni zakres zadań w celu efektywnego i racjonalnego zagospodarowania posiadanych zasobów. W strukturze urzędu skarbowego wyodrębnia się komórkę ds. bezpośredniej obsługi podatnika, która będzie realizować zadania związane z bieżącą obsługą podatnika w sali obsługi bądź też wyodrębnionym sektorze urzędu skarbowego przeznaczonym do tej obsługi oraz zadania z zakresu czynności sprawdzających, identyfikacji i rejestracji podatników oraz przetwarzania danych. Utworzenie komórki ds. bezpośredniej obsługi podatnika w urzędzie skarbowym pozwoli na wyspecjalizowanie określonej grupy pracowników do wykonywania zadań w zakresie bezpośredniego kontaktu z klientem. Wyeliminuje to zdarzające się przypadki nieżyczliwej i nieprofesjonalnej obsługi, będące przedmiotem skarg ze strony podatników. Wyspecjalizowanie zespołu pracowników, a w szczególności ich szkolenie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego przyczyni się do zapewnienia zadowalającej i kompetentnej obsługi zdecydowanej większości podatników odwiedzających urząd skarbowy.

Ponadto trwają przygotowania do uruchomienia kolejnego biura Krajowej Informacji Podatkowej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

W ocenie Ministerstwa Finansów podjęte działania pozwalają przyjąć, że w najbliższym czasie poziom obsługi podatników m.in. w zakresie informacji podatkowych przekazywanych podatnikom ulegnie dalszej poprawie.

Niezależnie jednak od funkcji informowania podatników mającej wpływ na dobrowolność płacenia podatków należy podkreślić, że jest to jedno z bardzo wielu zadań urzędów skarbowych. Każde z tych zadań jest ważne dla podatników i powinno być realizowane przez bardzo kompetentnych i doświadczonych pracowników. Naczelnicy urzędów skarbowych nie zawsze mają do dyspozycji wystarczającą liczbę pracowników o wymaganych kwalifikacjach, stąd też posiadane przez nich zasoby ludzkie muszą być racjonalnie wykorzystywane w realizacji wszystkich zadań urzędu.

Z poważaniem
Jacek Kapica - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
(źródło: Sejm)